Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE

(załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie z dnia 18 marca 2019 roku)

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U z 2018r., poz. 1055)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1533)

 

§1.

Zasady ogólne

1. Wycieczki i inne wyjścia oraz wyjazdy są integralną częścią działalności statutowej szkoły.

2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

- poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
i historii

- poznawanie kultury i języka innych państw,

- poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego,

- wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

- upowszechnienie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

- upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,

- poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,

- przeciwdziałanie zachowaniu ryzykownemu, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,

- poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

3. Wycieczki oraz inne wyjścia i wyjazdy mogą być organizowane w trakcie roku szkolnego w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.

4. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.

5. Wycieczka klasowa może być zorganizowana, jeżeli przynajmniej 90% uczniów zadeklaruje w niej udział.

6. Wycieczki międzyoddziałowe mogą być zorganizowane, jeżeli udział w nich zadeklaruje przynajmniej 50% każdego z oddziałów.

7. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły lub wicedyrektor, zatwierdzając kartę wycieczki.

 

§2.

Rodzaje wycieczek

1. Krajoznawstwo i turystyka mogą odbywać się w następujących formach, zwanych wycieczkami:

- wycieczki przedmiotowe – inicjowane, organizowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania z danego przedmiotu lub kilku przedmiotów.

- wycieczki krajoznawczo – turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.

 - specjalistyczne wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczek przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych

2. Wycieczki organizowane w Szkole Podstawowej nr. 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie powinny być realizowane przez biura podróży.

 

§3.

Kierownik wycieczki i opiekunowie

1. Kierownika wycieczki i opiekunów wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych szkoły.

2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym wyznaczona przez dyrektora szkoły.

3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo–turystycznej kierownik i opiekunowie muszą posiadać udokumentowane przygotowanie i uprawnienia zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

4. Kierownik może również pełnić funkcję opiekuna za zgodą dyrektora szkoły.

5. Do zadań kierownika wycieczki należy w szczególności:

- opracowanie programu i regulaminu wycieczki,

- zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów z programem i regulaminem wycieczki, oraz poinformowanie ich o celu i trasie wycieczki,

- zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

- zapoznanie uczestników (uczniów i opiekunów) z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

- określenie zadań opiekunów w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom,

- nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w odpowiedni i sprawny sprzęt, ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

- nadzorowanie organizacji transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,

- dokonanie podziału zadań wśród uczestników,

- dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

- dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki w ciągu 7 dni roboczych po jej zakończeniu lub w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu faktury za zorganizowaną wycieczkę oraz poinformowanie o tym dyrektora szkoły i rodziców - złożenie podpisów (dyrektor, przedstawiciel rodziców, kierownik wycieczki) na rozliczeniu finansowym.

6. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

- wypełnionej oraz podpisanej przez dyrektora karty wycieczki (np. wydruk z dziennika elektronicznego Librus);

- listy uczniów (podpisanej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły zawierającej: imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica/rodziców tego ucznia (np. wydruk z dziennika elektronicznego Librus);

- pisemne zgody rodziców (załącznik 1);

- regulamin z podpisami rodziców i uczniów - dotyczy klas IV-VIII (załącznik 2);

- regulamin z podpisami rodziców – dotyczy oddziałów przedszkolnych i klas I-III (załącznik 2a).

7. Kierownik wycieczki przedkłada dokumentację, o której mowa w § 3 ust. 6 na 7 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.

8. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłożenia dokumentów o których mowa w § 3 ust. 6 w krótszym terminie.

9. Do zadań opiekunów należy w szczególności:

- sprawowanie opieki nad powierzonymi im uczniami,

- współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania regulaminu

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

- nadzorowanie zadań przydzielonych uczniom,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

 

§4.

Zasady organizacji wycieczek

1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa poza terenem szkoły obowiązuje następująca minimalna liczba opiekunów:

- wyjścia do kina, teatru, muzeum i innych docelowych instytucji, miejsc na terenie Mławy - 1 opiekun na jeden oddział,

- wycieczki piesze miejskimi szlakami w Mławie - 1 opiekun na jeden oddział,

- wycieczki poza Mławę – 1 opiekun na 15 osób,

- wycieczki zagraniczne – 1 opiekun na 10 osób,

- wycieczki turystyki kwalifikowanej – 1 opiekun na 8 osób,

- wyjazdy na tzw. zielone szkoły – 1 opiekun na 10 osób

- wycieczki rowerowe: 2 opiekunów na grupę 10–13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób); wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową, kaski rowerowe oraz kamizelki odblaskowe; wycieczka rowerowa musi być zgłoszona przez organizatora w Powiatowej Komendzie Policji w Mławie, co najmniej na miesiąc przed planowaną wycieczką,

- w szczególnych przypadkach dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów.

2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

3. Przy ustalaniu programu wycieczek uwzględnia się:

- wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły,

- ich specyfikę,

- warunki, w jakich będą się odbywać.

4. Miejscem zbiórki uczniów przed planowaną wycieczką i po niej jest teren szkolny.

5. Wycieczkę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach. W tym celu, co najmniej 3 dni przed wycieczką, kierownik organizuje spotkanie uczniów, opiekunów i rodziców, informując w szczególności o trasie wycieczki, harmonogramie i regulaminie, aby ich obserwacje i działania były świadome.

6. Przed wyjazdem (wyjściem) na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie wypadku.

7. Opiekunowie sprawdzają stan liczebny uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego, zabierają apteczkę pierwszej pomocy.

8. Udział uczniów w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców:

9. W przypadku krótkiego wyjścia w pobliże szkoły, podczas lekcji, w ramach nauczanego przedmiotu, należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły i dokonać odpowiedniego wpisu na karcie wyjść grupowych, która znajduje się  w sekretariacie szkoły (nie jest wymagana zgoda rodziców).

10. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

11. Przy organizowaniu wycieczek autokarowych należy uwzględnić obowiązkowo fakt przeglądu pojazdu przez policję.

12. Rodzice mogą przekazać kierownikowi ważne/niezbędne według nich informacje dotyczące dziecka.

 

§5.

Wycieczki zagraniczne

1. Wycieczki zagraniczne w szkole mogą być organizowane w formach, o których mowa w § 2.

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek zagranicznych, wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny przynajmniej na miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.2, zawiera w szczególności:

- nazwę kraju,

- czas pobytu,

- program pobytu,

- imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,

- listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

4. Uczestnicy wycieczek zagranicznych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

5. Kierownik wycieczki lub co najmniej 1 opiekun zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się poza granicami kraju.

 

§6.

Obowiązki uczestników wycieczki

Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

 - posiadać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,

- poinformować kierownika wycieczki o pojawiających się stanach złego samopoczucia,

- wykonywać polecenia kierownika, opiekunów i przewodnika,

- w autokarze zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,

- w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzenia, nie wychylać się przez okna,

- nie zaśmiecać pojazdu,

- w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,

- posiadać odpowiedni do charakteru wycieczki strój, zwłaszcza buty,

- w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień regulaminów tych obiektów,

- przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,

- reagować w sposób ustalony wcześniej na umówione polecenia.

 

§7.

Finansowanie wycieczek

 1. Plan finansowy wycieczki musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
 2. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
 • z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce (imprezie),
 • ze środków wypracowanych przez uczniów,
 • ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne.
  1. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce,
   a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały
   z tego tytułu.
  2. Kierownik oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.
  3. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych
   z nią związanych.
  4. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru.
  5. Dowodami finansowymi są:
 • listy wpłat z podpisami rodziców/uczniów,
 • rachunki, faktury,
 • bilety, karnety.

 

§8

Dokumentacja wycieczki

1. Na dokumentację wycieczki składają się:

- karta wycieczki z harmonogramem na każdy dzień i oświadczenie kierownika wycieczki (np. wydruk z dziennika elektronicznego Librus)

- lista uczestników wycieczki z adresem i telefonem do rodziców (np. wydruk  z dziennika elektronicznego Librus),

- pisemna zgoda rodziców na wyjazd/wyjście dziecka – (załącznik 1),

- regulamin wycieczki – załącznik 2 lub 2a (możliwość modyfikacji po uzyskaniu zgody dyrektora),

- rozliczenie finansowe wycieczki – załącznik 3.

 

§9.

Zadania dyrektora

1. Wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki.

2. Zatwierdza dokumenty.

3. Współpracuje z radą rodziców w zakresie organizacji i finansowania wycieczek.

4. Zawiadamia organ prowadzący oraz nadzór pedagogiczny w przypadku planowanej wycieczki zagranicznej.

5. Zatwierdza rozliczenie finansowe wycieczki lub imprezy.

 

§10.

Postanowienia końcowe

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z oddziałem wyznaczonym przez wicedyrektora.

2. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do dokumentacji wycieczki oraz przekazuje wychowawcy tej klasy, w której pozostają uczniowie.

3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkole.

4. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu wycieczki przez uczestnika (picie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych środków odurzających, wandalizm itp.), kierownik wycieczki zawiadamia rodziców i dyrektora szkoły. Rodzice zobowiązani są w takim przypadku do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

5. Za szkody materialne spowodowane przez uczestników wycieczki odpowiadają rodzice sprawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach               i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r., w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U z 2018r., poz. 1055),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1533)

- Statut Szkoły,

- Kodeks pracy

Data dodania: 2019-05-09 09:28:53
Data edycji: 2021-02-23 09:30:32
Ilość wyświetleń: 220

Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook