Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNEGO„POCZTÓWKA O MŁAWIE”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNEGO„POCZTÓWKA O MŁAWIE”

„Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie.

To jest ojczyzna duszy.”

                                           REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO-   

                                          PLASTYCZNEGO„POCZTÓWKA O MŁAWIE”

 1. Postanowienia ogólne
 • Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej/ fotografii ukazującej piękno Mławy i jej najbliższej okolicy.
 • Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie.
 1. Cele konkursu
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników;
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej;
 • wyrabianie poczucia estetyki;
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, grafiki i plastyki;
 • popularyzacja działań fotograficznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik fotograficznych oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych.
 1. Uczestnicy konkursu

W konkursie może brać udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie. Przewiduje się dwie kategorie wiekowe - konkurs plastyczny klasy 1-3 i fotograficzny klasy 4-7. Prace mogą być wykonywane dowolnymi technikami plastycznymi (kategoria klas 1-3) oraz fotograficznymi (kategoria klas 4-7).

 1. Zasady udziału w konkursie
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 3. Każda osoba biorąca udział w konkursie powinna dostarczyć projekt pocztówki o Mławie.
 4. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nigdzie publikowane ani nagradzane.
 5. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie 10,5cm x 15cm lub 15 cm x 21 cm.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie oświadczenia następującej treści:

OŚWIADCZENIE

 1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu fotograficzno-plastycznego ”Pocztówka o Mławie” i akceptuje jego treść.
 2. Oświadczam, że przekazaną przeze mnie pracę wykonałem/łam osobiście.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu.
 4. Prawa autorskie - przekazane prace przechodzą na własność Organizatora.

                     Data                                                                                      Podpis

 

 1. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy.
 2. Uczestnik przynosząc pracę oświadcza, że osoby znajdujące się na niej wyrażają zgodę na ich publikację.
 3. Miejsce i termin nadsyłania prac:
 4. Prace należy dostarczyć do szkoły w zamkniętych kopertach z napisem KONKURS - "Pocztówka o Mławie"  (pojemnik na prace konkursowe przy  głównym wejściu do budynku).
 5. Każda praca biorąca udział w konkursie musi być opisana w następujący sposób:
 • imię i nazwisko autora pracy, klasa.
 1. Termin składania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r.
 2. Jury
 3. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, które wyłoni Laureatów.
 4. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania się od niej.
 5. Nagrody i wyróżnienia
 6. W konkursie zostaną przyznane atrakcyjne nagrody dla laureatów najciekawszych prac.
 7. Szczegółowe informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród będą podane poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS osobom zainteresowanym.
 8. Kryteria oceny:

Jury zwracać będzie szczególna uwagę na:

 • oryginalne ujęcie tematu/motywu przewodniego konkursu.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
 4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 5. Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny i biblioteka szkolna.

Zapraszamy

Data dodania: 2021-03-15 14:39:33
Data edycji: 2021-04-08 11:48:40
Ilość wyświetleń: 329

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook