Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie informuje, że  trwają zapisy do klasy I dzieci, które zamieszkują w obwodzie szkoły.  

Dzieci te przyjmowane są do naszej szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia. Formularz zgłoszenia oraz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.sp2.mlawa.pl  lub w sekretariacie szkoły.  

Do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława w roku szkolnym 2024/2025, przyjmowane są:
a. dzieci 7 – letnie urodzone w roku 2017, które są objęte obowiązkiem szkolnym,
b. dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny (rok 2016 i powyżej),
c. dzieci 6 – letnie urodzone w roku 2018, zgodnie z wolą rodziców (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej),
d. dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (tylko w przypadku, jeżeli dziecko zostało przyjęte do jednostki wskazanej przez organ a nie w przypadku przeniesienia dziecka na wniosek rodzica). Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 06 lutego 2024 r., do godz. 16.00.

Wypełniony i podpisane przez rodziców formularz oraz oświadczenia należy złożyć w sekretariacie szkoły ul. Sportowa 1, 06-500 Mława.

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym dzieci zamieszkałe poza Miastem Mława, mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dana szkoła podstawowa będzie dysponowała wolnymi miejscami (po zakończeniu postępowania uzupełniającego). Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Złożenie wniosku przez rodziców w postępowaniu rekrutacyjnym polega na pobraniu odpowiednich formularzy w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły lub Miasta Mława. Wypełniony i podpisany formularz wniosku (przez obojga rodziców) należy złożyć w ze strony internetowej www.sp2.mlawa.pl  lub w sekretariacie szkoły.. Do wniosku dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.). Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się  do dyrektora szkoły w terminie od 07 lutego 2024 r. od godz. 8.00 do 21 lutego 2024 r., do godz. 15.00.

 

Linki do stron Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława na których zamieszczono informacje dotyczące procedury postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jak również do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

 

https://bip.mlawa.pl/artykul/zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-0

 

https://bip.mlawa.pl/artykul/zasady-rekrutacji-do-klas-i-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-miasto-mlawa-w-roku

 

 

Data dodania: 2024-01-19 13:13:39
Data edycji: 2024-01-22 13:12:56
Ilość wyświetleń: 310

Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej