Uchwała nr 16/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr 16/2019

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148) uchwala się, co następuje:

§1

W statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie wprowadza się następujące zmiany:

1.  W § 3 dodaje się ustęp 10a w brzmieniu „ W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne.”;

2.  Uchyla się § 4;

3.  § 9 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „Zwalnianie ucznia z zajęć następuje wyłącznie na podstawie uprzedniego pisemnego zgłoszenia przez rodzica lub w sytuacjach szczególnych po przybyciu rodzica do szkoły. Należy podać uzasadnienie prośby o zwolnienie ucznia.”

4.  § 9 ust.17, pkt 5 otrzymuje brzmienie: „od momentu zwolnienia ucznia z zajęć za bezpieczeństwo ucznia odpowiada jego rodzic.”

5.  W § 11 ust. 2, pkt 20 po słowach „materiałów ćwiczeniowych” dodaje się słowa „zgodnie z odrębnymi przepisami”;

6.  W § 22 ust. 2 słowa „humanistyczny, matematyczno – przyrodniczy, języków obcych i wychowania fizycznego” zastępuje się słowami „humanistyczno-językowy, matematyczno-przyrodniczo –sportowy, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”;

7.  Użyty w § 25, § 26 i § 27, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz „przedszkole” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „oddział przedszkolny”

8.  W § 39 ust. 3 oraz § 40 ust. 3 po słowach „czytelnia” dodaje się słowa „lub świetlica”;

9.  § 43 ust. 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

1) pracownie przedmiotowe z niezbędnym wyposażeniem,

2) sale dla oddziałów przedszkolnych,

3) sale dla klas edukacji wczesnoszkolnej,

4) dwie pracownie informatyczne z podłączeniem do Internetu,

5) laboratorium językowe,

6) bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialnym,

7)  świetlicę dla uczniów klas I - III,”

10. W § 60 ust. 6 skreśla się słowa „trwającej cały dzień wycieczce lub zawodach”

11 § 63 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dopuszcza się używanie „+” (z wyjątkiem oceny celującej) i „-” (z wyjątkiem oceny niedostatecznej) przy ocenach bieżących. Znak „+”oznacza, że uczeń spełnił wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela na poziomie nieco wyższym od ustalonej oceny w skali, o której mowa w ust. 3 pkt. 2 – 5, a znak „-”, że opanował je na poziomie nieco niższym od ustalonej oceny w ww. skali. Przy wystawianiu ocen śródrocznych (za I półrocze) można stosować skróty stopni (cel.,bdb., db., dst., dop., ndst.), oceny roczne należy wystawiać w pełnym brzmieniu.”

12. § 63 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Oceniając pisemne prace kontrolne ucznia, nauczyciel powinien uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:

 

Procent maksymalnej liczby punktów

Ocena / stopień

Skrót oceny

słowny

cyfrowy

96 - 100 %

celujący

cel

6

86 - 95 %

bardzo dobry

bdb

5

71 - 85 %

dobry

db

4

51 - 70 %

dostateczny

dst

3

36 - 50 %

dopuszczający

dop

2

0 - 35 %

niedostateczny

ndst

1


 13.   § 63 ust. 11 pkt 1-6 otrzymują brzmienie:

1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który doskonale wykonuje wszystkie zadania i ćwiczenia, rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy;

2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował prawie pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, wyszukiwać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach, samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych;

3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który opanował w większości zakres umiejętności i wiedzy określony w podstawach programowych, potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak          i partner, samodzielnie wnioskować, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się, rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;

4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował treści podstawy programowej w stopniu wystarczającym, ale niewykraczającym poza przeciętność, współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;

5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który opanował treści podstawy programowej w stopniu minimalnym, rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy; rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne z pomocą kolegów lub nauczyciela;

6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował treści podstawy programowej, wykazuje w wiadomościach i umiejętnościach tak duże braki, że uniemożliwiają mu one dalsze zdobywanie wiedzy, nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

14.   § 63 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Najpóźniej 14 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.”

15.   W § 63 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: „Przewidywana roczna ocena wystawiona przez nauczyciela oznacza poziom wiadomości i umiejętności ucznia na dzień wystawiania tej oceny i może ulec zmianie w zależności od postępów ucznia w nabywaniu wiedzy i umiejętności do dnia wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych.”

16.   W § 64 ust. 2 po słowach „określonym corocznie” dodaje się słowa „zarządzeniem dyrektora szkoły.”

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.