Witamy

Procedury bezpieczeństwa podczas organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z Covid-19”.

ZARZĄDZENIE nr 6/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

z dnia 18.maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia: „Procedury bezpieczeństwa podczas  organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z Covid-19”.

 

Na podstawie:

 1. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. z zm.);
 2. 28 stawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.);      
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, z późn. zm.);                                         
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 780);
 5. 6 i art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1);
 6. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.05.2020 r.; zarządza się, co następuje:
 • § 1
 1. Od 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, za zgodą rodziców, na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.
 2. Od 25 maja 2020 r. organizuje się zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I – III
  z możliwością realizacji podstawy programowej dla tych uczniów, których rodzice zadeklarują taką potrzebę.
 3. Od 25 maja zapewnia się uczniom konsultacje z pedagogiem i psychologiem na terenie szkoły.
 4. Od 1 czerwca 2020 r. do dnia 16 czerwca 2020 r. uczniom szkoły zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Konsultacje organizuje nauczyciel przedmiotu, w odpowiedzi na potrzeby uczniów, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia i wychowawcą klasy.
 5. Od 1 czerwca do 16 czerwca 2020 r. zapewnia się uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej
 • § 2

W celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa w szkole wprowadzam w życie „Procedurę bezpieczeństwa podczas organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Mławie w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z  Covid-19”, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zgodnie z wytycznymi MEN wprowadza się wzór oświadczenia dla rodziców uczniów, którzy ubiegają się o objęcie zajęciami dziecka w szkole, który stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Z zarządzeniem zobowiązani są zapoznać się wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.     
 2. Zarządzenie udostępnia się wszystkim rodzicom, którzy ubiegają się objęcie dziecka opieką w szkole w funkcjonującym stanie epidemicznym.
 • § 5

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi gospodarczemu szkoły, nauczycielom i pracownikom.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie z dnia 18. maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia: „Procedury bezpieczeństwa podczas  organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie        
 w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z Covid-19”

 

„PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ORGANIZACJI ZAJEĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W MŁAWIE W SYTUACJI FUNKCJONUJĄCEGO STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19”

 § 1

Wstęp

 Mając na uwadze konieczność:

 1. zapewnienia właściwych warunków bezpiecznego pobytu w placówce w sytuacji obowiązującego stanu epidemicznego związanego z wirusem Covid-19 wprowadza się do odwołania zasady, obowiązki obejmujące wszystkie strony organizacji
  i realizacji procesu opiekuńczego,
 2. ochrony żywotnych interesów dzieci, rodziców i pracowników występujących w procesie działalności opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej wykonywanych w ważnych celach publicznych, ochrony danych osobowych i godności wszystkich osób fizycznych mogących być narażonymi na pozbawienie ich praw, wprowadza się zestaw wewnętrznych norm i zasad regulujących kwestie bezpiecznego pobytu dziecka w szkole w trakcie zagrożenia epidemicznego związanego z Covid-19.

 § 2

Organizacja opieki w szkole

 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

 1. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do pracy w grupie są przyporządkowani w miarę możliwości ci sami nauczyciele.
 3. W celu zachowania bezpieczeństwa i profilaktyki zachorowań na choroby zakaźne (w tym szczególności Covid-19) w okresie obowiązywania stanu epidemicznego  i wprowadzonych przez MEN ograniczeń w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych ustala się liczebność grupy świetlicowej na 12 uczniów.
 4. Liczebność grupy ustala dyrektor szkoły, po konsultacji z organem prowadzącym placówkę, ale nie może być większa niż 14 uczniów.
 5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu z zachowaniem zasady 4 m² na osobę. W razie potrzeby mogą być wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 7. Z sali muszą być usunięte przedmioty i sprzęty, które nie mogą być w skuteczny sposób uprane lub zdezynfekowane np.: pluszowe zabawki.
 8. Dziecko nie może zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 9. Rodzice i uprawnieni opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jaki i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.2 m.
 10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły, z zachowaniem zasady - 1 rodzic na 15m² przestrzeni.
 11. Do świetlicy może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 12. Uczeń do szkoły jest przyprowadzany i odbierany przez osoby zdrowe.
 13. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno jest przyprowadzać dziecka do placówki.
 14. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w szkole tylko do osób zdrowych i do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:
 15. osłona nosa i ust,
 16. rękawiczki jednorazowe,
 17. dezynfekcja rąk.
 18. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 19. Szkoła powinna zostać wyposażona w m.in. 1 termometr bezdotykowy dla każdej grupy.
 20. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 21. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki (sala nr 112).
 22. Sprzęt na boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć
  go przez użyciem.
 23. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np.: spacer do parku).
 24. Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy w okresie epidemicznym przy ograniczonej liczbie dzieci w grupie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia, w którym m.in. wyraża zgodę na pomiary temperatury ciała u swojego dziecka.
 25. Grupa świetlicowa w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
 26. Szkoła zabezpiecza min. jedno pomieszczenie na izolatorium, w którym może przebywać dziecko z podejrzeniem choroby lub chore pod opieką nauczyciela do czasu przejęcia opieki nad dzieckiem przez rodziców lub zabrania dziecka przez służby medyczne (sala nr 111).
 27. Izolatorium może być wykorzystane przez pracownika placówki, który otrzymał zalecenie izolacji od dyrektora placówki w oczekiwaniu na przyjazd służb medycznych.
 28. Pomieszczenie izolatorium udostępnia się pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.
 29. Pomieszczenia szkoły udostępnia się dzieciom i pracownikom pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji powierzchni, sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 30. Plac zabaw znajdujący się na terenie szkoły udostępnia się uczniom pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.
 31. Na czas trwania stanu epidemicznego ustala się:

Harmonogram mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia określa dyrektor placówki i wydaje w tej mierze odrębne indywidualne polecenia służbowe.

 1. Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji w szkole zostały udostępnione w każdym z pomieszczeń preparaty dezynfekujące do stosowania, których przestrzegać   są zobowiązani wszyscy pracownicy szkoły, rodzice uczniów jak i osoby trzecie.
 2. W strefie wejściowej/wyjściowej do i z budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych wg harmonogramu pracowników szkoły.
 3. W wyznaczonej strefie wejściowej/wyjściowej:
 4. może przebywać jeden z rodziców z dzieckiem oraz upoważnieni pracownicy placówki,
 5. znajdują się środki dezynfekujące dostępne dla każdej osoby,
 6. znajduje się apteczka pierwszej pomocy,
 7. środki ochrony indywidualnej,
 8. znajduje się wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych do: służb ratowniczych, dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę i organów sanitarno-epidemiologicznych,
 9. skrzynka na komunikaty, korespondencję itp.,
 10. zamykany pojemnik na środki ochrony indywidualnej.

 § 3

Tryb postępowania w przypadku stwierdzonego zagrożenia

 Na podstawie wyrażonej w oświadczeniu rodziców dzieci (Załącznik nr 2 do Zarządzenia) zgody dokonywana jest przez pracowników placówki kontrola temperatury ciała dziecka i sprawdzenie poprzez obserwację jego stanu dyspozycji zdrowotnej.

 1. Jeżeli wynik kontroli zdrowia dziecka w ocenie pracownika (np.: podwyższona/wysoka temperatura powyżej +37,5°, duszności, kichanie, kaszel itp.) budzi wątpliwości:
 2. podczas przyjęcia ucznia do placówki uniemożliwia się jego przyjęcie do szkoły, a następnie o decyzji odmownej informuje się dyrektora placówki i odnotowuje się ten fakt w rejestrze uwag,
 3. podczas pobytu dziecka w szkole fakt niedyspozycji zdrowotnej dziecka zgłasza nauczyciel dyrektorowi placówki, który wydaje decyzję w sprawie umieszczenia dziecka w izolatorium pod opieką znanego dziecku opiekuna. Po umieszczeniu dziecka w izolatorium o fakcie niedyspozycji zdrowotnej dziecka informowani
  są niezwłocznie jego rodzice/opiekunowie, a w razie konieczności służby ratownicze, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz organ prowadzący placówkę.
 4. Dyrektor zawiesza możliwość uczęszczania dziecka do placówki do czasu wyzdrowienia z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego kiedy:
 5. nastąpiła odmowa przyjęcia dziecka do placówki w momencie wstępnej kontroli podczas przejmowania opieki nad uczniem;
 6. umieszczenia dziecka w izolatorium, wezwania rodziców i służb medycznych w celu wykonania diagnostyki medycznej/leczenia,
 7. poinformowania placówki przez rodziców o nałożonej przez organy sanitarno-epidemiologiczne w rodzinie, miejscu pracy rodziców decyzji o: nadzorze epidemicznym, kwarantannie czy rozpoczętej procedurze diagnostycznej w celu stwierdzenia/wykluczenia zachorowania na Covid-19 lub na inną zakaźną chorobę.
 8. Dyrektor w momencie stwierdzenia u jednego ucznia z grupy zagrożenia epidemicznego:
 9. zawiesza funkcjonowanie całej lub placówki,
 10. zgłasza stwierdzone zagrożenie służbom sanitarno-epidemiologicznym,
 11. zgłasza stwierdzone zagrożenie organowi prowadzącemu placówkę,
 12. ustala w postępowaniu wewnętrznym identyfikację możliwego kręgu oddziaływania zakażeń,
 13. rozpoczyna proces kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń placówki, zleca specjalistycznej firmie kompleksową dezynfekcję pomieszczeń placówki,
 14. poddaje się innym decyzjom organu sanitarno-epidemiologicznego, organu prowadzącego placówkę i przekazuje te decyzje rodzicom i pracownikom szkoły.
 15. Dyrektor w momencie stwierdzenia zagrożenia epidemicznego u pracownika, zleceniobiorcy lub dostawcy usług:
 16. przeprowadza wewnętrzne postępowanie wyjaśniające identyfikując krąg możliwych zakażeń,
 17. informuje niezwłocznie organy sanitarno-epidemiologiczne, organ prowadzący szkołę,
 18. informuje niezwłocznie pracowników, zleceniobiorców i dostawców usług
  o stwierdzonym zagrożeniu, zawiadamia o fakcie zgłoszenia sprawy do organów sanitarno-epidemiologicznym,
 19. zawiesza działalność komórki organizacyjnej lub całej placówki.
 20. Po powzięciu informacji, że dziecko uczęszczające do placówki lub członek jego najbliższej rodziny zostali: objęci nadzorem epidemiologicznym, poddani kwarantannie, poddani procesowi diagnostyki medycznej czy leczenia, zawiesza w obowiązkach pracowników mających kontakt z dzieckiem i wprowadza inne zalecenia wydane przez organy sanitarno-epidemiologiczne w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
 21. W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób, w stosunku do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną dyrektor placówki anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym, o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.

 § 4

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 1. W wejściu do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk bądź założenia rękawiczek ochronnych. Należy zakrywać nos, usta i nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności mają zapewnione indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 5. W ramach edukacji związanej z właściwym wykonywaniem zabiegów mycia rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.
 6. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
 7. Toalety i umywalki w łazienkach dezynfekowane są na bieżąco.
 8. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości sal, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, wyłączników.

 § 5

 Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

 Dyrektor placówki zabezpiecza odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej dla potrzeb pracowników z grup szkolnych.

 1. Pracownicy grupy świetlicowej przejmujący lub przekazujący opiekę nad uczniami zachowują dystans 2 m i noszą maseczki ochronne.       
 2. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej.
 • § 6

Dodatkowe obowiązki nauczycieli

 Nauczycielu, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zadbaj w szczególności o:

 1. wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone oraz odnotuj ten fakt w dokumentacji,
 2. usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować: pluszowe zabawki,
 3. jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, : piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować,
 4. wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
 5. zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 6. zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji, przypominaj i dawaj przykład,
 7. zachowaj odległość co najmniej 1,5 m względem uczniów, pracowników, rodziców.

    Zgłaszaj bezpośrednio dyrektorowi placówki wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia w tym o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, dzieci, rodziców / upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

 Wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych

 

112 – telefon alarmowy

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

23 654 33 82 – Urząd Miasta Mława

23 654 35 73 – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie

23 654 37 24 – kontakt z dyrektorem                           placówki

 

 Rejestr uwag

Lp.

Data zdarzenia

Godzina zdarzenia

Opis zdarzenia

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE W SYTUACJI FUNKCJONUJĄCEGO STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19”

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS DZIAŁALNOŚCI   ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE W SYTUACJI FUNKCJONUJĄCEGO STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19”

§1

Wstęp

 Mając na uwadze konieczność:

a.) zapewnienia właściwych warunków bezpiecznego pobytu w placówce w sytuacji obowiązującego stanu epidemicznego związanego z wirusem Covid-19 wprowadza się do odwołania zasady, obowiązki obejmujące wszystkie strony organizacji

 i realizacji procesu opiekuńczego,

b.) ochrony żywotnych interesów dzieci, rodziców i pracowników występujących w procesie działalności opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej wykonywanych w ważnych celach publicznych

c.) ochrony danych osobowych i godności wszystkich osób fizycznych mogących być narażonymi na pozbawienie ich praw,

wprowadza się zestaw wewnętrznych norm i zasad regulujących kwestie bezpiecznego pobytu dziecka w placówce w trakcie zagrożenia epidemicznego związanego  z Covid-19.

 §2

Organizacja opieki w placówce

 Jedna grupa powinna pracować w jednej sali.

 1. Do pracy w grupie są przyporządkowani ci sami opiekunowie.
 2. W celu zachowania bezpieczeństwa i profilaktyki zachorowań na choroby zakaźne (w tym szczególności Covid-19) w okresie obowiązywania stanu epidemicznego  i wprowadzonych przez MEN ograniczeń w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych ustala się liczebność grupy przedszkolnej na 12 dzieci.
 3. Liczebność grupy ustala dyrektor placówki po konsultacji z organem prowadzącym placówkę, ale nie może być większa jak 14 dzieci.
 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4m² na dziecko i każdego opiekuna.
 5. Sale, w których przebywają dzieci, powinny być m.in. raz na godzinę wietrzone, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć.
 6. Z sali muszą być usunięte przedmioty i sprzęty, które nie mogą być w skuteczny sposób uprane lub zdezynfekowane np.: pluszowe zabawki.
 7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 8. Organizacja pracy powinna wykluczać spotykanie się ze sobą grup, należy zapewnić różne godziny przyjmowania do placówki grup.
 9. Opiekunowie podczas wykonywania obowiązków służbowych powinni zachowywać między sobą dystans społeczny min. 1,5 m.
 10. Rodzice i uprawnieni opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jaki i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.2 m.
 11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic na 15m² przestrzeni.
 12. Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 13. Dziecko do placówki jest przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 14. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno jest przyprowadzać dziecka do placówki.
 15. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce tylko do osób zdrowych i do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:
 16. osłona nosa i ust,
 17. rękawiczki jednorazowe,
 18. dezynfekcja rąk.
 19. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 20. Placówka powinna zostać wyposażona w m.in. 1 termometr bezdotykowy dla każdej grupy.
 21. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 22. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe należy je odizolowaćw odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunóww celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 23. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.
 24. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przez użyciem.
 25. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np.: spacer do parku).
 26. Pierwszeństwo w przyjęciach dzieci do placówki w okresie epidemicznym zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej mają:
 27. rodzice dzieci, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (praca zdalna);
 28. pracowników systemu ochrony zdrowia,
 29. służb mundurowych,
 30. pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
 31. pracownicy realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 32. Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie epidemicznym przy ograniczonej liczbie dzieci w grupie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia, w którym m.in. wyraża zgodę na pomiary temperatury ciała u swojego dziecka.
 33. Oddziały przedszkolne w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00. do 16.00.
 34. W celu kontroli wejść/wyjść do i z budynku placówki wyznaczono następujące wejścia do budynku:
 35. wejście główne do budynku od ul. Sportowej przeznaczone dla dzieci z grup 0a i 0b;
 36. wejście od ul. Sienkiewicza do budynku szkoły przeznaczone dla dzieci z grup 0c i 0d.
 37. Na drzwiach wejściowych do budynku umieszczone zostały oznaczenia informacyjne o których mowa  w pkt. 9.
 38. Placówka zabezpiecza min. jedno pomieszczenie na izolatorium, w którym może przebywać dziecko z podejrzeniem choroby lub chore pod opieką nauczyciela do czasu przejęcia opieki nad dzieckiem przez rodziców lub zabrania dziecka przez służby medyczne (sala nr 5).
 39. Izolatorium może być wykorzystane przez pracownika placówki, który otrzymał zalecenie izolacji od dyrektora placówki w oczekiwaniu na przyjazd służb medycznych.
 40. Pomieszczenie izolatorium udostępnia się pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.
 41. Pomieszczenia przedszkola udostępnia się dzieciom i pracownikom pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji powierzchni, sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 42. Plac zabaw znajdujący się na terenie placówki udostępnia się dla dzieci i pracowników przedszkola pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.
 43. Na czas trwania stanu epidemicznego ustala się:

Harmonogram mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia określa dyrektor placówki i wydaje w tej mierze odrębne indywidualne polecenia służbowe.

1. Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji w placówce zostały udostępnione w każdym z pomieszczeń preparaty dezynfekujące do stosowania, których są zobowiązani wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice dzieci jak i osoby trzecie. 

2. strefie wejściowej/wyjściowej do i z budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych wg harmonogramu pracowników placówki.

3. W wyznaczonej strefie wejściowej/wyjściowej:

a.) może przebywać jeden z rodziców z dzieckiem oraz upoważnieni pracownicy placówki,

b. znajdują się środki dezynfekujące dostępne dla każdej osoby,

c.) znajduje się apteczka pierwszej pomocy,

d.) środki ochrony indywidualnej,

e.) znajduje się wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych do: służb ratowniczych, dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę i organów sanitarno-epidemiologicznych,

f.) skrzynka na komunikaty, korespondencję itp.,

g.) zamykany pojemnik na środki ochrony indywidualnej.

 

 • §3

Tryb postępowania w przypadku stwierdzonego zagrożenia

 

 1. Na podstawie wyrażonej w oświadczeniu rodziców dzieci (Załącznik do Zarządzenia - znajduje się w rubryce Informacje dla rodziców, druki do pobrania) zgody dokonywana jest przez pracowników placówki kontrola temperatury ciała dziecka i sprawdzenie poprzez obserwację jego stanu dyspozycji zdrowotnej.
 2. Jeżeli wynik kontroli zdrowia dziecka w ocenie pracownika (np.: podwyższona/wysoka temperatura powyżej +37,5°, duszności, kichanie, kaszel itp.) budzi wątpliwości:
 3. podczas przyjęcia dziecka do placówki uniemożliwia się jego przyjęcie do placówki, a następnie o decyzji odmownej informuje się dyrektora placówki i odnotowuje się ten fakt w rejestrze uwag,
 4. podczas pobytu dziecka w placówce fakt niedyspozycji zdrowotnej dziecka zgłasza nauczyciel dyrektorowi placówki, który wydaje decyzję w sprawie umieszczenia dziecka w izolatorium pod opieką znanego dziecku opiekuna. Po umieszczeniu dziecka w izolatorium o fakcie niedyspozycji zdrowotnej dziecka informowani
  są niezwłocznie jego rodzice/opiekunowie, a w razie konieczności służby ratownicze, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz organ prowadzący placówkę.
 5. Dyrektor zawiesza możliwość uczęszczania dziecka do placówki do czasu wyzdrowienia z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego kiedy:
 6. nastąpiła odmowa przyjęcia dziecka do placówki w momencie wstępnej kontroli podczas przejmowania opieki nad dzieckiem;
 7. umieszczenia dziecka w izolatorium, wezwania rodziców i służb medycznych w celu wykonania diagnostyki medycznej/leczenia,
 8. poinformowania placówki przez rodziców o nałożonej przez organy sanitarno-epidemiologiczne w rodzinie, miejscu pracy rodziców decyzji o: nadzorze epidemiologicznym, kwarantannie czy rozpoczętej procedurze diagnostycznej w celu stwierdzenia/wykluczenia zachorowania na Covid-19 lub na inną zakaźną chorobę.
 9. Dyrektor w momencie stwierdzenia u jednego z dzieci z grupy zagrożenia epidemiologicznego:
 10. zawiesza funkcjonowanie grupy przedszkolnej lub placówki,
 11. zgłasza stwierdzone zagrożenie służbom sanitarno-epidemiologicznym,
 12. zgłasza stwierdzone zagrożenie organowi prowadzącemu placówkę,
 13. ustala w postępowaniu wewnętrznym identyfikację możliwego kręgu oddziaływania zakażeń,
 14. rozpoczyna proces kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń placówki, zleca specjalistycznej firmie kompleksową dezynfekcję pomieszczeń placówki,
 15. poddaje się innym decyzjom organu sanitarno-epidemiologicznego, organu prowadzącego placówkę i przekazuje te decyzje rodzicom i pracownikom placówki.
 16. Dyrektor w momencie stwierdzenia zagrożenia epidemicznego u pracownika, zleceniobiorcy lub dostawcy usług:
 17. przeprowadza wewnętrzne postępowanie wyjaśniające identyfikując krąg możliwych zakażeń,
 18. informuje niezwłocznie organy sanitarno-epidemiologiczne, organ prowadzący szkołę,
 19. informuje niezwłocznie pracowników, zleceniobiorców i dostawców usług o stwierdzonym zagrożeniu, zawiadamia o fakcie zgłoszenia sprawy do organów sanitarno-epidemiologicznym,
 20. zawiesza działalność komórki organizacyjnej lub całej placówki.
 21. Po powzięciu informacji, że dziecko uczęszczające do placówki lub członek jego najbliższej rodziny zostali: objęci nadzorem epidemiologicznym, poddani kwarantannie, poddani procesowi diagnostyki medycznej czy leczenia, zawiesza w obowiązkach pracowników mających kontakt z dzieckiem i wprowadza inne zalecenia wydane przez organy sanitarno-epidemiologiczne w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
 22. W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób, w stosunku do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną dyrektor placówki anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym,    o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.

 §4

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 W wejściu głównym do budynku:

 1. zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do budynku,
 2. umożliwia skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk,
 3. egzekwuje obowiązek dezynfekcji rąk przez dzieci (mycie), rodziców/opiekunów
  i osoby trzecie,
 4. egzekwuje obowiązek zakrywania ust i nosa.
 5. Placówka umożliwia regularność mycia rąk wodą i mydłem oraz dopilnowuje, aby robiły to dzieci, w szczególności po:
 6. przyjściu do przedszkola,
 7. przed jedzeniem,
 8. po skorzystaniu z toalety,
 9. po powrocie z placu zabaw lub spaceru.
 10. Wprowadza się stały monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych w tym szczególności: poręczy, klamek, powierzchni płaskich, parapetów, blatów, półek, powierzchni stolików, krzeseł, włączników, klawiatury komputera, powierzchni sprzętu i pomocy dydaktycznych.  Zabawki muszą być zdezynfekowane po każdym (w miarę możliwości) użyciu przez dziecko.         
 11. czynności dezynfekujące w pomieszczeniach, wykonywane są:
 12. wg zaleceń producenta preparatów,
 13. w trakcie nieobecności dzieci w pomieszczeniu z uwzględnieniem obowiązku wywietrzenia pomieszczenia przed wejściem do niego dzieci i ich opiekunów tak,
  by nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,
 14. Pracownicy placówki sprawujący opiekę nad dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się:
 15. jednorazowe rękawiczki,
 16. maseczki na usta i nos,
 17. fartuchy z długim rękawem używane w trakcie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci i sprawowania indywidualnej opieki na dzieckiem umieszczonym w izolatorium.
 18. W ramach edukacji związanej z właściwym wykonywaniem zabiegów mycia rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.
 19. Toalety i umywalki w łazienkach dezynfekowane są na bieżąco.
 20. W obszarze magazynu żywnościowego, kuchni, stołówki obowiązują wytyczne dotyczące GHP, GMP i systemu jakości HACCP.
 21. Podczas zamawiania produktów spożywczych należy:
 22. zwrócić uwagę, by były szczelnie opakowane - co umożliwi ich zewnętrzną dezynfekcję,
 23. zamawiać produkty spożywcze we właściwych terminach przydatności do spożycia,
 24. produkty spożywcze powinny w miarę możliwości posiadać oznaczenie partii towaru, normy, certyfikaty jakościowe opakowań i produktów.
 25. Kontakt z dostawcami usług w tym szczególności żywności wymaga:
 26. wyznaczenia oddzielnego wejścia dla dostaw i strefy przejęcia dostawy,
 27. stosowania środków ochrony indywidualnej w trakcie procesu dostawy,
 28. monitorowania stanu zdrowia dostawcy,
 29. przejmowania opakowań bez uszkodzeń,
 30. przyjmowania produktów z zachowaniem łańcucha chłodniczego.

§5

Pobyt dzieci w placówce

 1. Dzieci do 4 lat przyprowadzane do oddziału przedszkolnego przez rodziców/opiekunów nie muszą mieć założonych maseczek.
 2. Dzieci powyżej 4 roku życia przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego przez rodziców/opiekunów w maseczkach.
 3. Dzieci powyżej 4 roku życia posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie, zwalniające je z obowiązku noszenia maseczek, przyprowadzane do przedszkola mogą być bez maseczek.
 4. Przed przejęciem opieki nad dziećmi w strefie wejścia do budynku dokonywana jest codziennie kontrola temperatury i ogólnego stanu zdrowia.
 5. Po wstępnej kontroli stanu zdrowia dziecka opiekę nad dzieckiem uczęszczającym   do placówki przejmuje upoważniony pracownik placówki. Opieka nad dzieckiem rozpoczyna się:
 6. od przejęcia opieki nad dzieckiem od rodziców/upoważnionych opiekunów w wejściu do budynku, rodzice nie wchodzą do szatni ani na parter,
 7. umycia rąk wodą i mydłem pod nadzorem opiekuna,
 8. wytarcie butów na specjalnej macie znajdującej się przy wejściu do budynku,
 9. udania się do szatni celem przebrania się,
 10. ponownego umycia rąk przez dziecko i pracownika placówki,
 11. doprowadzenia do sali grupy przedszkolnej.
 12. Zajęcia i opieka w sali grupy odbywa się na dotychczasowych warunkach z zachowaniem dystansu między dziećmi i opiekunami.
 13. Dzieci przebywające w grupie przedszkolnej oraz na wewnętrznym ogrodzonym terenie nie są zobowiązane do noszenia maseczek i innych środków ochrony indywidualnej.
 14. Zabronione są wyjścia i wycieczki poza teren szkolny.
 15. Surowo zabroniony jest osobisty kontakt z osobami trzecimi dzieci uczęszczających do placówki.
 16. Dzieci pozostające pod opieką placówki korzystają z: pomieszczeń, sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych, z zakazem przynoszenia do przedszkola zabawek własnych
  i wynoszenia zabawek z placówki.
 17. Ubrania, w których dziecko uczęszcza do placówki, powinny być codziennie przez rodziców prane.
 18. Przynoszone do placówki zestawy ubrań zastępczych powinny być szczelnie opakowane.
 19. Placówka musi być niezwłocznie informowana przez rodziców o niedyspozycjach zdrowotnych dziecka.
 20. Nie dopuszcza się podawania jakichkolwiek leków dzieciom uczęszczającym do placówki na prośbę rodziców.
 21. Podawanie leków jest możliwe jedynie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego i przeszkoleniu personelu placówki.

§6

Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

 Dyrektor placówki zabezpiecza odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej dla potrzeb pracowników z grup przedszkolnych.

 1. Pracownicy grupy przedszkolnej przejmujący lub przekazujący opiekę nad dzieckiem zachowują dystans 2 m i noszą maseczki ochronne.       
 2. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad dzieckiem przebywającym w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej.
 • §7

Dodatkowe obowiązki nauczycieli

 1. Nauczycielu, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zadbaj w szczególności o:

a) wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone oraz odnotuj ten fakt w dokumentacji,

b) usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki,

c) jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, : piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować,

d) wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę,

e) zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

f) zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji, przypominaj i dawaj przykład,

g)unikaj (jeżeli to możliwe) organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu np.: dzieci podczas posiłków czy zabaw rozsadź w większej odległości od siebie,

h) zrezygnuj z obowiązku mycia zębów przez dzieci.

2. Zgłaszaj bezpośrednio dyrektorowi placówki wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia w tym o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, dzieci, rodziców / upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

3. Zachowaj odległość co najmniej 1.5 m względem dzieci, innych pracowników itp.

§7

Obowiązki rodziców

 1. Rodzice przyprowadzają do placówki dzieci tylko zdrowe.
 2. Przyprowadzający dziecko rodzic/opiekun musi być zdrowy.
 3. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu, jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie   na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.
 4. Przed wyjściem dziecka z domu rodzic powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.
 5. Przed wyjściem z domu rodzicie i dzieci od 4 roku w przestrzeni publicznej zakładają maseczki.
 6. Przestrzeń parkingu placówki należy traktować jako przestrzeń publiczną, co powoduje konieczność noszenia maseczki i zachowanie oddalenia min. 2 m.
 7. W celu ograniczenia ilości osób przebywających na terenie placówki dziecko do placówki przyprowadzane jest przez jednego rodzica/opiekuna.
 8. Dziecko przyprowadzane jest do wyznaczonej przez dyrektora strefy (wejście główne) z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 metrów od innych rodziców przyprowadzających dzieci. W strefie tej opiekę nad dziećmi przejmują pracownicy przedszkola/oddziału przedszkolnego.
 9. W sytuacjach nadzwyczajnych dyrektor placówki dopuszcza możliwość pisemnego upoważnienia innej niż rodzice pełnoletniej osoby do przyprowadzenia i odbioru dziecka z placówki.
 10. Rodzice lub upoważniony opiekun zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w placówce w celu przejęcia opieki nad dzieckiem w sytuacji złego samopoczucia dziecka i konieczności poddania dziecka diagnostyce medycznej.
 11. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania placówki o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, działaniach diagnostycznych związanych z wykonaniem testów  na obecność Covid-19.
 12. W celu ochrony danych osobowych, praw i godności dzieci, rodziców i innych osób fizycznych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio dyrektorowi placówki, a w przypadku braku kontaktu do wychowawcy.
 13. Przez czas oczekiwania na:
 14. zakończenie nadzoru epidemicznego,
 15. zakończenie kwarantanny,
 16. zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik testu na Covid-19 dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania.

 

Attachments:
Download this file (oświadczenie COVID 19.doc)Oświadczenie COVID 19[ ]26 kB

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LEKCYJNYCH NA PŁYWALNI Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w I semestrze roku szkolnego 2019-2020

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LEKCYJNYCH NA PŁYWALNI

Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

w I semestrze roku szkolnego 2019-2020

 

Dzień tygodnia

 

Klasa

Liczba uczniów

Godzina

wyjazdu ze szkoły

Godzina

zajęć na basenie

Godzina

wyjazd z basenu

poniedziałek

3a

25

945

1015- 1100

1120

2a

22

750

820-905

930

 

 

2b

25

750

820-905

930

                 

 

 

miesiąc

dzień miesiąca

Wrzesień

16, 23, 30              

16 (kl. 2a, 3a), 23 (kl. 2b), 30 (kl. 2a, 3a)

Październik

7, 14, 21, 28

7 (kl. 2b), 14 (kl. 2a, 3a), 21 (kl. 2b),

28 (kl. 2a, 3a)

Listopad

4, 18, 25

4 (kl. 2b), 18 (kl. 2a, 3a), 25 (kl. 2b)

Grudzień

2, 9, 16

2 (kl. 2a, 3a), 9 (kl. 2b), 16 (kl. 2a, 3a)

Styczeń

13, 20, 27

13 (kl. 2b), 20 (kl. 2a, 3b), 27 (kl. 2b)

 

I tydzień     16 września – 20 września 2019 r.

                   30 października – 4 października 2019 r. itd.

 

Klasa 2a i 2b (750-920) na zmianę co tydzień na przykład:

16 września/2a,

23 września /2b,

30 września /2a  itd.

Klasa 3a (945 – 1120) – co dwa tygodnie na przykład:

16 września/3a,

30 września/3a itd.

 

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Lp.

Termin

Tematyka

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

19. września

2019r.  godz. 1700

- Wybór przedstawicieli Rady Rodziców

   w poszczególnych klasach.

- Omówienie zasad współpracy rodziców

  ze szkołą, wewnątrzszkolnych zasad

  oceniania, wymagań edukacyjnych,

  przypomnienie zasad bhp.

- Badania ankietowe rodziców celem

  modyfikacji programu wychowawczo -

  i profilaktycznego.

- Wybory Rady Rodziców.

dyrekcja, wychowawcy

zebranie ogólne i w klasach

 

2.

21. listopada 2019r. godz. 1700

- Omówienie wyników w nauce
   i zachowaniu uczniów, frekwencja,

   bieżące sprawy klas.

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

 

3.

27. lutego 2020 r.

godz. 1700

-  Omówienie klasyfikacji za I półrocze.

- Prezentacja dorobku artystycznego

   uczniów.

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

zebranie ogólne i w klasach

4.

22 kwietnia 2020r. godz.1700

- Omówienie wyników w nauce  i zachowaniu uczniów, frekwencja, bieżące sprawy klas,

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

 

5.

 4. czerwca 2020 r.

godz.1700

 

- Poinformowanie rodziców o

  przewidywanych rocznych ocenach z

  zajęć edukacyjnych i przewidywanej

  rocznej  ocenie klasyfikacyjnej

  zachowania.

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl