Procedury bezpieczeństwa podczas organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z Covid-19”.

ZARZĄDZENIE nr 6/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

z dnia 18.maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia: „Procedury bezpieczeństwa podczas  organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z Covid-19”.

 

Na podstawie:

 1. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. z zm.);
 2. 28 stawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.);      
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, z późn. zm.);                                         
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 780);
 5. 6 i art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1);
 6. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.05.2020 r.; zarządza się, co następuje:
 1. Od 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, za zgodą rodziców, na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.
 2. Od 25 maja 2020 r. organizuje się zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I – III
  z możliwością realizacji podstawy programowej dla tych uczniów, których rodzice zadeklarują taką potrzebę.
 3. Od 25 maja zapewnia się uczniom konsultacje z pedagogiem i psychologiem na terenie szkoły.
 4. Od 1 czerwca 2020 r. do dnia 16 czerwca 2020 r. uczniom szkoły zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Konsultacje organizuje nauczyciel przedmiotu, w odpowiedzi na potrzeby uczniów, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia i wychowawcą klasy.
 5. Od 1 czerwca do 16 czerwca 2020 r. zapewnia się uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej

W celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa w szkole wprowadzam w życie „Procedurę bezpieczeństwa podczas organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Mławie w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z  Covid-19”, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zgodnie z wytycznymi MEN wprowadza się wzór oświadczenia dla rodziców uczniów, którzy ubiegają się o objęcie zajęciami dziecka w szkole, który stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Z zarządzeniem zobowiązani są zapoznać się wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.     
 2. Zarządzenie udostępnia się wszystkim rodzicom, którzy ubiegają się objęcie dziecka opieką w szkole w funkcjonującym stanie epidemicznym.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi gospodarczemu szkoły, nauczycielom i pracownikom.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie z dnia 18. maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia: „Procedury bezpieczeństwa podczas  organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie        
 w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z Covid-19”

 

„PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ORGANIZACJI ZAJEĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W MŁAWIE W SYTUACJI FUNKCJONUJĄCEGO STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19”

 § 1

Wstęp

 Mając na uwadze konieczność:

 1. zapewnienia właściwych warunków bezpiecznego pobytu w placówce w sytuacji obowiązującego stanu epidemicznego związanego z wirusem Covid-19 wprowadza się do odwołania zasady, obowiązki obejmujące wszystkie strony organizacji
  i realizacji procesu opiekuńczego,
 2. ochrony żywotnych interesów dzieci, rodziców i pracowników występujących w procesie działalności opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej wykonywanych w ważnych celach publicznych, ochrony danych osobowych i godności wszystkich osób fizycznych mogących być narażonymi na pozbawienie ich praw, wprowadza się zestaw wewnętrznych norm i zasad regulujących kwestie bezpiecznego pobytu dziecka w szkole w trakcie zagrożenia epidemicznego związanego z Covid-19.

 § 2

Organizacja opieki w szkole

 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

 1. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do pracy w grupie są przyporządkowani w miarę możliwości ci sami nauczyciele.
 3. W celu zachowania bezpieczeństwa i profilaktyki zachorowań na choroby zakaźne (w tym szczególności Covid-19) w okresie obowiązywania stanu epidemicznego  i wprowadzonych przez MEN ograniczeń w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych ustala się liczebność grupy świetlicowej na 12 uczniów.
 4. Liczebność grupy ustala dyrektor szkoły, po konsultacji z organem prowadzącym placówkę, ale nie może być większa niż 14 uczniów.
 5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu z zachowaniem zasady 4 m² na osobę. W razie potrzeby mogą być wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 7. Z sali muszą być usunięte przedmioty i sprzęty, które nie mogą być w skuteczny sposób uprane lub zdezynfekowane np.: pluszowe zabawki.
 8. Dziecko nie może zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 9. Rodzice i uprawnieni opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jaki i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.2 m.
 10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły, z zachowaniem zasady - 1 rodzic na 15m² przestrzeni.
 11. Do świetlicy może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 12. Uczeń do szkoły jest przyprowadzany i odbierany przez osoby zdrowe.
 13. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno jest przyprowadzać dziecka do placówki.
 14. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w szkole tylko do osób zdrowych i do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:
 15. osłona nosa i ust,
 16. rękawiczki jednorazowe,
 17. dezynfekcja rąk.
 18. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 19. Szkoła powinna zostać wyposażona w m.in. 1 termometr bezdotykowy dla każdej grupy.
 20. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 21. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki (sala nr 112).
 22. Sprzęt na boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć
  go przez użyciem.
 23. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np.: spacer do parku).
 24. Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy w okresie epidemicznym przy ograniczonej liczbie dzieci w grupie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia, w którym m.in. wyraża zgodę na pomiary temperatury ciała u swojego dziecka.
 25. Grupa świetlicowa w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
 26. Szkoła zabezpiecza min. jedno pomieszczenie na izolatorium, w którym może przebywać dziecko z podejrzeniem choroby lub chore pod opieką nauczyciela do czasu przejęcia opieki nad dzieckiem przez rodziców lub zabrania dziecka przez służby medyczne (sala nr 111).
 27. Izolatorium może być wykorzystane przez pracownika placówki, który otrzymał zalecenie izolacji od dyrektora placówki w oczekiwaniu na przyjazd służb medycznych.
 28. Pomieszczenie izolatorium udostępnia się pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.
 29. Pomieszczenia szkoły udostępnia się dzieciom i pracownikom pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji powierzchni, sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 30. Plac zabaw znajdujący się na terenie szkoły udostępnia się uczniom pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.
 31. Na czas trwania stanu epidemicznego ustala się:

Harmonogram mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia określa dyrektor placówki i wydaje w tej mierze odrębne indywidualne polecenia służbowe.

 1. Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji w szkole zostały udostępnione w każdym z pomieszczeń preparaty dezynfekujące do stosowania, których przestrzegać   są zobowiązani wszyscy pracownicy szkoły, rodzice uczniów jak i osoby trzecie.
 2. W strefie wejściowej/wyjściowej do i z budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych wg harmonogramu pracowników szkoły.
 3. W wyznaczonej strefie wejściowej/wyjściowej:
 4. może przebywać jeden z rodziców z dzieckiem oraz upoważnieni pracownicy placówki,
 5. znajdują się środki dezynfekujące dostępne dla każdej osoby,
 6. znajduje się apteczka pierwszej pomocy,
 7. środki ochrony indywidualnej,
 8. znajduje się wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych do: służb ratowniczych, dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę i organów sanitarno-epidemiologicznych,
 9. skrzynka na komunikaty, korespondencję itp.,
 10. zamykany pojemnik na środki ochrony indywidualnej.

 § 3

Tryb postępowania w przypadku stwierdzonego zagrożenia

 Na podstawie wyrażonej w oświadczeniu rodziców dzieci (Załącznik nr 2 do Zarządzenia) zgody dokonywana jest przez pracowników placówki kontrola temperatury ciała dziecka i sprawdzenie poprzez obserwację jego stanu dyspozycji zdrowotnej.

 1. Jeżeli wynik kontroli zdrowia dziecka w ocenie pracownika (np.: podwyższona/wysoka temperatura powyżej +37,5°, duszności, kichanie, kaszel itp.) budzi wątpliwości:
 2. podczas przyjęcia ucznia do placówki uniemożliwia się jego przyjęcie do szkoły, a następnie o decyzji odmownej informuje się dyrektora placówki i odnotowuje się ten fakt w rejestrze uwag,
 3. podczas pobytu dziecka w szkole fakt niedyspozycji zdrowotnej dziecka zgłasza nauczyciel dyrektorowi placówki, który wydaje decyzję w sprawie umieszczenia dziecka w izolatorium pod opieką znanego dziecku opiekuna. Po umieszczeniu dziecka w izolatorium o fakcie niedyspozycji zdrowotnej dziecka informowani
  są niezwłocznie jego rodzice/opiekunowie, a w razie konieczności służby ratownicze, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz organ prowadzący placówkę.
 4. Dyrektor zawiesza możliwość uczęszczania dziecka do placówki do czasu wyzdrowienia z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego kiedy:
 5. nastąpiła odmowa przyjęcia dziecka do placówki w momencie wstępnej kontroli podczas przejmowania opieki nad uczniem;
 6. umieszczenia dziecka w izolatorium, wezwania rodziców i służb medycznych w celu wykonania diagnostyki medycznej/leczenia,
 7. poinformowania placówki przez rodziców o nałożonej przez organy sanitarno-epidemiologiczne w rodzinie, miejscu pracy rodziców decyzji o: nadzorze epidemicznym, kwarantannie czy rozpoczętej procedurze diagnostycznej w celu stwierdzenia/wykluczenia zachorowania na Covid-19 lub na inną zakaźną chorobę.
 8. Dyrektor w momencie stwierdzenia u jednego ucznia z grupy zagrożenia epidemicznego:
 9. zawiesza funkcjonowanie całej lub placówki,
 10. zgłasza stwierdzone zagrożenie służbom sanitarno-epidemiologicznym,
 11. zgłasza stwierdzone zagrożenie organowi prowadzącemu placówkę,
 12. ustala w postępowaniu wewnętrznym identyfikację możliwego kręgu oddziaływania zakażeń,
 13. rozpoczyna proces kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń placówki, zleca specjalistycznej firmie kompleksową dezynfekcję pomieszczeń placówki,
 14. poddaje się innym decyzjom organu sanitarno-epidemiologicznego, organu prowadzącego placówkę i przekazuje te decyzje rodzicom i pracownikom szkoły.
 15. Dyrektor w momencie stwierdzenia zagrożenia epidemicznego u pracownika, zleceniobiorcy lub dostawcy usług:
 16. przeprowadza wewnętrzne postępowanie wyjaśniające identyfikując krąg możliwych zakażeń,
 17. informuje niezwłocznie organy sanitarno-epidemiologiczne, organ prowadzący szkołę,
 18. informuje niezwłocznie pracowników, zleceniobiorców i dostawców usług
  o stwierdzonym zagrożeniu, zawiadamia o fakcie zgłoszenia sprawy do organów sanitarno-epidemiologicznym,
 19. zawiesza działalność komórki organizacyjnej lub całej placówki.
 20. Po powzięciu informacji, że dziecko uczęszczające do placówki lub członek jego najbliższej rodziny zostali: objęci nadzorem epidemiologicznym, poddani kwarantannie, poddani procesowi diagnostyki medycznej czy leczenia, zawiesza w obowiązkach pracowników mających kontakt z dzieckiem i wprowadza inne zalecenia wydane przez organy sanitarno-epidemiologiczne w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
 21. W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób, w stosunku do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną dyrektor placówki anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym, o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.

 § 4

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 1. W wejściu do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk bądź założenia rękawiczek ochronnych. Należy zakrywać nos, usta i nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności mają zapewnione indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 5. W ramach edukacji związanej z właściwym wykonywaniem zabiegów mycia rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.
 6. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
 7. Toalety i umywalki w łazienkach dezynfekowane są na bieżąco.
 8. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości sal, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, wyłączników.

 § 5

 Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

 Dyrektor placówki zabezpiecza odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej dla potrzeb pracowników z grup szkolnych.

 1. Pracownicy grupy świetlicowej przejmujący lub przekazujący opiekę nad uczniami zachowują dystans 2 m i noszą maseczki ochronne.       
 2. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej.

Dodatkowe obowiązki nauczycieli

 Nauczycielu, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zadbaj w szczególności o:

 1. wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone oraz odnotuj ten fakt w dokumentacji,
 2. usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować: pluszowe zabawki,
 3. jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, : piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować,
 4. wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
 5. zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 6. zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji, przypominaj i dawaj przykład,
 7. zachowaj odległość co najmniej 1,5 m względem uczniów, pracowników, rodziców.

    Zgłaszaj bezpośrednio dyrektorowi placówki wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia w tym o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, dzieci, rodziców / upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

 Wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych

 

112 – telefon alarmowy

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

23 654 33 82 – Urząd Miasta Mława

23 654 35 73 – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie

23 654 37 24 – kontakt z dyrektorem                           placówki

 

 Rejestr uwag

Lp.

Data zdarzenia

Godzina zdarzenia

Opis zdarzenia

Podpis