INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE W SYTUACJI FUNKCJONUJĄCEGO STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19”

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS DZIAŁALNOŚCI   ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE W SYTUACJI FUNKCJONUJĄCEGO STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19”

§1

Wstęp

 Mając na uwadze konieczność:

a.) zapewnienia właściwych warunków bezpiecznego pobytu w placówce w sytuacji obowiązującego stanu epidemicznego związanego z wirusem Covid-19 wprowadza się do odwołania zasady, obowiązki obejmujące wszystkie strony organizacji

 i realizacji procesu opiekuńczego,

b.) ochrony żywotnych interesów dzieci, rodziców i pracowników występujących w procesie działalności opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej wykonywanych w ważnych celach publicznych

c.) ochrony danych osobowych i godności wszystkich osób fizycznych mogących być narażonymi na pozbawienie ich praw,

wprowadza się zestaw wewnętrznych norm i zasad regulujących kwestie bezpiecznego pobytu dziecka w placówce w trakcie zagrożenia epidemicznego związanego  z Covid-19.

 §2

Organizacja opieki w placówce

 Jedna grupa powinna pracować w jednej sali.

 1. Do pracy w grupie są przyporządkowani ci sami opiekunowie.
 2. W celu zachowania bezpieczeństwa i profilaktyki zachorowań na choroby zakaźne (w tym szczególności Covid-19) w okresie obowiązywania stanu epidemicznego  i wprowadzonych przez MEN ograniczeń w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych ustala się liczebność grupy przedszkolnej na 12 dzieci.
 3. Liczebność grupy ustala dyrektor placówki po konsultacji z organem prowadzącym placówkę, ale nie może być większa jak 14 dzieci.
 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4m² na dziecko i każdego opiekuna.
 5. Sale, w których przebywają dzieci, powinny być m.in. raz na godzinę wietrzone, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć.
 6. Z sali muszą być usunięte przedmioty i sprzęty, które nie mogą być w skuteczny sposób uprane lub zdezynfekowane np.: pluszowe zabawki.
 7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 8. Organizacja pracy powinna wykluczać spotykanie się ze sobą grup, należy zapewnić różne godziny przyjmowania do placówki grup.
 9. Opiekunowie podczas wykonywania obowiązków służbowych powinni zachowywać między sobą dystans społeczny min. 1,5 m.
 10. Rodzice i uprawnieni opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jaki i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.2 m.
 11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic na 15m² przestrzeni.
 12. Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 13. Dziecko do placówki jest przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 14. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno jest przyprowadzać dziecka do placówki.
 15. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce tylko do osób zdrowych i do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:
 16. osłona nosa i ust,
 17. rękawiczki jednorazowe,
 18. dezynfekcja rąk.
 19. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 20. Placówka powinna zostać wyposażona w m.in. 1 termometr bezdotykowy dla każdej grupy.
 21. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 22. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe należy je odizolowaćw odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunóww celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 23. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.
 24. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przez użyciem.
 25. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np.: spacer do parku).
 26. Pierwszeństwo w przyjęciach dzieci do placówki w okresie epidemicznym zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej mają:
 27. rodzice dzieci, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (praca zdalna);
 28. pracowników systemu ochrony zdrowia,
 29. służb mundurowych,
 30. pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
 31. pracownicy realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 32. Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie epidemicznym przy ograniczonej liczbie dzieci w grupie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia, w którym m.in. wyraża zgodę na pomiary temperatury ciała u swojego dziecka.
 33. Oddziały przedszkolne w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00. do 16.00.
 34. W celu kontroli wejść/wyjść do i z budynku placówki wyznaczono następujące wejścia do budynku:
 35. wejście główne do budynku od ul. Sportowej przeznaczone dla dzieci z grup 0a i 0b;
 36. wejście od ul. Sienkiewicza do budynku szkoły przeznaczone dla dzieci z grup 0c i 0d.
 37. Na drzwiach wejściowych do budynku umieszczone zostały oznaczenia informacyjne o których mowa  w pkt. 9.
 38. Placówka zabezpiecza min. jedno pomieszczenie na izolatorium, w którym może przebywać dziecko z podejrzeniem choroby lub chore pod opieką nauczyciela do czasu przejęcia opieki nad dzieckiem przez rodziców lub zabrania dziecka przez służby medyczne (sala nr 5).
 39. Izolatorium może być wykorzystane przez pracownika placówki, który otrzymał zalecenie izolacji od dyrektora placówki w oczekiwaniu na przyjazd służb medycznych.
 40. Pomieszczenie izolatorium udostępnia się pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.
 41. Pomieszczenia przedszkola udostępnia się dzieciom i pracownikom pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji powierzchni, sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 42. Plac zabaw znajdujący się na terenie placówki udostępnia się dla dzieci i pracowników przedszkola pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.
 43. Na czas trwania stanu epidemicznego ustala się:

Harmonogram mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia określa dyrektor placówki i wydaje w tej mierze odrębne indywidualne polecenia służbowe.

1. Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji w placówce zostały udostępnione w każdym z pomieszczeń preparaty dezynfekujące do stosowania, których są zobowiązani wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice dzieci jak i osoby trzecie. 

2. strefie wejściowej/wyjściowej do i z budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych wg harmonogramu pracowników placówki.

3. W wyznaczonej strefie wejściowej/wyjściowej:

a.) może przebywać jeden z rodziców z dzieckiem oraz upoważnieni pracownicy placówki,

b. znajdują się środki dezynfekujące dostępne dla każdej osoby,

c.) znajduje się apteczka pierwszej pomocy,

d.) środki ochrony indywidualnej,

e.) znajduje się wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych do: służb ratowniczych, dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę i organów sanitarno-epidemiologicznych,

f.) skrzynka na komunikaty, korespondencję itp.,

g.) zamykany pojemnik na środki ochrony indywidualnej.

 

Tryb postępowania w przypadku stwierdzonego zagrożenia

 

 1. Na podstawie wyrażonej w oświadczeniu rodziców dzieci (Załącznik do Zarządzenia - znajduje się w rubryce Informacje dla rodziców, druki do pobrania) zgody dokonywana jest przez pracowników placówki kontrola temperatury ciała dziecka i sprawdzenie poprzez obserwację jego stanu dyspozycji zdrowotnej.
 2. Jeżeli wynik kontroli zdrowia dziecka w ocenie pracownika (np.: podwyższona/wysoka temperatura powyżej +37,5°, duszności, kichanie, kaszel itp.) budzi wątpliwości:
 3. podczas przyjęcia dziecka do placówki uniemożliwia się jego przyjęcie do placówki, a następnie o decyzji odmownej informuje się dyrektora placówki i odnotowuje się ten fakt w rejestrze uwag,
 4. podczas pobytu dziecka w placówce fakt niedyspozycji zdrowotnej dziecka zgłasza nauczyciel dyrektorowi placówki, który wydaje decyzję w sprawie umieszczenia dziecka w izolatorium pod opieką znanego dziecku opiekuna. Po umieszczeniu dziecka w izolatorium o fakcie niedyspozycji zdrowotnej dziecka informowani
  są niezwłocznie jego rodzice/opiekunowie, a w razie konieczności służby ratownicze, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz organ prowadzący placówkę.
 5. Dyrektor zawiesza możliwość uczęszczania dziecka do placówki do czasu wyzdrowienia z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego kiedy:
 6. nastąpiła odmowa przyjęcia dziecka do placówki w momencie wstępnej kontroli podczas przejmowania opieki nad dzieckiem;
 7. umieszczenia dziecka w izolatorium, wezwania rodziców i służb medycznych w celu wykonania diagnostyki medycznej/leczenia,
 8. poinformowania placówki przez rodziców o nałożonej przez organy sanitarno-epidemiologiczne w rodzinie, miejscu pracy rodziców decyzji o: nadzorze epidemiologicznym, kwarantannie czy rozpoczętej procedurze diagnostycznej w celu stwierdzenia/wykluczenia zachorowania na Covid-19 lub na inną zakaźną chorobę.
 9. Dyrektor w momencie stwierdzenia u jednego z dzieci z grupy zagrożenia epidemiologicznego:
 10. zawiesza funkcjonowanie grupy przedszkolnej lub placówki,
 11. zgłasza stwierdzone zagrożenie służbom sanitarno-epidemiologicznym,
 12. zgłasza stwierdzone zagrożenie organowi prowadzącemu placówkę,
 13. ustala w postępowaniu wewnętrznym identyfikację możliwego kręgu oddziaływania zakażeń,
 14. rozpoczyna proces kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń placówki, zleca specjalistycznej firmie kompleksową dezynfekcję pomieszczeń placówki,
 15. poddaje się innym decyzjom organu sanitarno-epidemiologicznego, organu prowadzącego placówkę i przekazuje te decyzje rodzicom i pracownikom placówki.
 16. Dyrektor w momencie stwierdzenia zagrożenia epidemicznego u pracownika, zleceniobiorcy lub dostawcy usług:
 17. przeprowadza wewnętrzne postępowanie wyjaśniające identyfikując krąg możliwych zakażeń,
 18. informuje niezwłocznie organy sanitarno-epidemiologiczne, organ prowadzący szkołę,
 19. informuje niezwłocznie pracowników, zleceniobiorców i dostawców usług o stwierdzonym zagrożeniu, zawiadamia o fakcie zgłoszenia sprawy do organów sanitarno-epidemiologicznym,
 20. zawiesza działalność komórki organizacyjnej lub całej placówki.
 21. Po powzięciu informacji, że dziecko uczęszczające do placówki lub członek jego najbliższej rodziny zostali: objęci nadzorem epidemiologicznym, poddani kwarantannie, poddani procesowi diagnostyki medycznej czy leczenia, zawiesza w obowiązkach pracowników mających kontakt z dzieckiem i wprowadza inne zalecenia wydane przez organy sanitarno-epidemiologiczne w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
 22. W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób, w stosunku do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną dyrektor placówki anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym,    o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.

 §4

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 W wejściu głównym do budynku:

 1. zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do budynku,
 2. umożliwia skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk,
 3. egzekwuje obowiązek dezynfekcji rąk przez dzieci (mycie), rodziców/opiekunów
  i osoby trzecie,
 4. egzekwuje obowiązek zakrywania ust i nosa.
 5. Placówka umożliwia regularność mycia rąk wodą i mydłem oraz dopilnowuje, aby robiły to dzieci, w szczególności po:
 6. przyjściu do przedszkola,
 7. przed jedzeniem,
 8. po skorzystaniu z toalety,
 9. po powrocie z placu zabaw lub spaceru.
 10. Wprowadza się stały monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych w tym szczególności: poręczy, klamek, powierzchni płaskich, parapetów, blatów, półek, powierzchni stolików, krzeseł, włączników, klawiatury komputera, powierzchni sprzętu i pomocy dydaktycznych.  Zabawki muszą być zdezynfekowane po każdym (w miarę możliwości) użyciu przez dziecko.         
 11. czynności dezynfekujące w pomieszczeniach, wykonywane są:
 12. wg zaleceń producenta preparatów,
 13. w trakcie nieobecności dzieci w pomieszczeniu z uwzględnieniem obowiązku wywietrzenia pomieszczenia przed wejściem do niego dzieci i ich opiekunów tak,
  by nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,
 14. Pracownicy placówki sprawujący opiekę nad dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się:
 15. jednorazowe rękawiczki,
 16. maseczki na usta i nos,
 17. fartuchy z długim rękawem używane w trakcie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci i sprawowania indywidualnej opieki na dzieckiem umieszczonym w izolatorium.
 18. W ramach edukacji związanej z właściwym wykonywaniem zabiegów mycia rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.
 19. Toalety i umywalki w łazienkach dezynfekowane są na bieżąco.
 20. W obszarze magazynu żywnościowego, kuchni, stołówki obowiązują wytyczne dotyczące GHP, GMP i systemu jakości HACCP.
 21. Podczas zamawiania produktów spożywczych należy:
 22. zwrócić uwagę, by były szczelnie opakowane - co umożliwi ich zewnętrzną dezynfekcję,
 23. zamawiać produkty spożywcze we właściwych terminach przydatności do spożycia,
 24. produkty spożywcze powinny w miarę możliwości posiadać oznaczenie partii towaru, normy, certyfikaty jakościowe opakowań i produktów.
 25. Kontakt z dostawcami usług w tym szczególności żywności wymaga:
 26. wyznaczenia oddzielnego wejścia dla dostaw i strefy przejęcia dostawy,
 27. stosowania środków ochrony indywidualnej w trakcie procesu dostawy,
 28. monitorowania stanu zdrowia dostawcy,
 29. przejmowania opakowań bez uszkodzeń,
 30. przyjmowania produktów z zachowaniem łańcucha chłodniczego.

§5

Pobyt dzieci w placówce

 1. Dzieci do 4 lat przyprowadzane do oddziału przedszkolnego przez rodziców/opiekunów nie muszą mieć założonych maseczek.
 2. Dzieci powyżej 4 roku życia przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego przez rodziców/opiekunów w maseczkach.
 3. Dzieci powyżej 4 roku życia posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie, zwalniające je z obowiązku noszenia maseczek, przyprowadzane do przedszkola mogą być bez maseczek.
 4. Przed przejęciem opieki nad dziećmi w strefie wejścia do budynku dokonywana jest codziennie kontrola temperatury i ogólnego stanu zdrowia.
 5. Po wstępnej kontroli stanu zdrowia dziecka opiekę nad dzieckiem uczęszczającym   do placówki przejmuje upoważniony pracownik placówki. Opieka nad dzieckiem rozpoczyna się:
 6. od przejęcia opieki nad dzieckiem od rodziców/upoważnionych opiekunów w wejściu do budynku, rodzice nie wchodzą do szatni ani na parter,
 7. umycia rąk wodą i mydłem pod nadzorem opiekuna,
 8. wytarcie butów na specjalnej macie znajdującej się przy wejściu do budynku,
 9. udania się do szatni celem przebrania się,
 10. ponownego umycia rąk przez dziecko i pracownika placówki,
 11. doprowadzenia do sali grupy przedszkolnej.
 12. Zajęcia i opieka w sali grupy odbywa się na dotychczasowych warunkach z zachowaniem dystansu między dziećmi i opiekunami.
 13. Dzieci przebywające w grupie przedszkolnej oraz na wewnętrznym ogrodzonym terenie nie są zobowiązane do noszenia maseczek i innych środków ochrony indywidualnej.
 14. Zabronione są wyjścia i wycieczki poza teren szkolny.
 15. Surowo zabroniony jest osobisty kontakt z osobami trzecimi dzieci uczęszczających do placówki.
 16. Dzieci pozostające pod opieką placówki korzystają z: pomieszczeń, sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych, z zakazem przynoszenia do przedszkola zabawek własnych
  i wynoszenia zabawek z placówki.
 17. Ubrania, w których dziecko uczęszcza do placówki, powinny być codziennie przez rodziców prane.
 18. Przynoszone do placówki zestawy ubrań zastępczych powinny być szczelnie opakowane.
 19. Placówka musi być niezwłocznie informowana przez rodziców o niedyspozycjach zdrowotnych dziecka.
 20. Nie dopuszcza się podawania jakichkolwiek leków dzieciom uczęszczającym do placówki na prośbę rodziców.
 21. Podawanie leków jest możliwe jedynie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego i przeszkoleniu personelu placówki.

§6

Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

 Dyrektor placówki zabezpiecza odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej dla potrzeb pracowników z grup przedszkolnych.

 1. Pracownicy grupy przedszkolnej przejmujący lub przekazujący opiekę nad dzieckiem zachowują dystans 2 m i noszą maseczki ochronne.       
 2. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad dzieckiem przebywającym w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej.

Dodatkowe obowiązki nauczycieli

 1. Nauczycielu, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zadbaj w szczególności o:

a) wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone oraz odnotuj ten fakt w dokumentacji,

b) usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki,

c) jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, : piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować,

d) wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę,

e) zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

f) zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji, przypominaj i dawaj przykład,

g)unikaj (jeżeli to możliwe) organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu np.: dzieci podczas posiłków czy zabaw rozsadź w większej odległości od siebie,

h) zrezygnuj z obowiązku mycia zębów przez dzieci.

2. Zgłaszaj bezpośrednio dyrektorowi placówki wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia w tym o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, dzieci, rodziców / upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

3. Zachowaj odległość co najmniej 1.5 m względem dzieci, innych pracowników itp.

§7

Obowiązki rodziców

 1. Rodzice przyprowadzają do placówki dzieci tylko zdrowe.
 2. Przyprowadzający dziecko rodzic/opiekun musi być zdrowy.
 3. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu, jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie   na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.
 4. Przed wyjściem dziecka z domu rodzic powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.
 5. Przed wyjściem z domu rodzicie i dzieci od 4 roku w przestrzeni publicznej zakładają maseczki.
 6. Przestrzeń parkingu placówki należy traktować jako przestrzeń publiczną, co powoduje konieczność noszenia maseczki i zachowanie oddalenia min. 2 m.
 7. W celu ograniczenia ilości osób przebywających na terenie placówki dziecko do placówki przyprowadzane jest przez jednego rodzica/opiekuna.
 8. Dziecko przyprowadzane jest do wyznaczonej przez dyrektora strefy (wejście główne) z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 metrów od innych rodziców przyprowadzających dzieci. W strefie tej opiekę nad dziećmi przejmują pracownicy przedszkola/oddziału przedszkolnego.
 9. W sytuacjach nadzwyczajnych dyrektor placówki dopuszcza możliwość pisemnego upoważnienia innej niż rodzice pełnoletniej osoby do przyprowadzenia i odbioru dziecka z placówki.
 10. Rodzice lub upoważniony opiekun zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w placówce w celu przejęcia opieki nad dzieckiem w sytuacji złego samopoczucia dziecka i konieczności poddania dziecka diagnostyce medycznej.
 11. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania placówki o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, działaniach diagnostycznych związanych z wykonaniem testów  na obecność Covid-19.
 12. W celu ochrony danych osobowych, praw i godności dzieci, rodziców i innych osób fizycznych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio dyrektorowi placówki, a w przypadku braku kontaktu do wychowawcy.
 13. Przez czas oczekiwania na:
 14. zakończenie nadzoru epidemicznego,
 15. zakończenie kwarantanny,
 16. zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik testu na Covid-19 dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania.

 

Attachments:
Download this file (oświadczenie COVID 19.doc)Oświadczenie COVID 19[ ]26 kB