Witamy

ZADANIE – WYZWANIE, czyli Alicja w Krainie Matematyki.

NAZWA INNOWACJI:

ZADANIE – WYZWANIE, czyli Alicja w Krainie Matematyki.

 

AUTOR: Eliza Pydynkowska

 NAUCZYCIELE WSPÓŁPRACUJĄCY: Anna Paszko, Natasza Dmuchowska

 RODZAJ INNOWACJI: innowacja organizacyjno – metodyczna

 PRZEDMIOT: matematyka, informatyka

 DATA ROZPOCZĘCIA INNOWACJI: wrzesień 2019r.

 DATA ZAKOŃCZENIA INNOWACJI: maj 2020r.

 

I. ZAKRES INNOWACJI

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Mławie.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą przede wszystkim w ramach zajęć obowiązkowych z matematyki, zajęć koła matematycznego, ale również na lekcjach informatyki.

II. MOTYWACJA WPROWADZENIA INNOWACJI I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Z mojej obserwacji wynika, że uczniowie tego zespołu klasowego lubią wyzwania stawiane kolegom, często na przerwach międzylekcyjnych. Postanowiłam skierować ich aktywność na zadania – wzywania matematyczne. W ciągu roku szkolnego (do kwietnia 2020r.) uczeń przygotuje cztery zadania, które zostaną ocenione przez nauczyciela i innych uczniów klasy 6a. Dokonywanie oceny pracy kolegów oraz samoocena, będzie wpływało na poprawianie świadomości uczenia się.

Innowacja ta jest wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej z matematyki dla II etapu edukacyjnego (np. uczeń układa zadania i łamigłówki, rozwiązuje je). Program pogłębia wiedzę i umiejętności uczniów z matematyki oraz rozszerza wiedzę uczniów klas VI o zagadnienia z poziomu klasy VII (np. uczeń tworzy diagramy słupkowe i kołowe oraz wykresy liniowe na podstawie zebranych przez siebie danych lub danych pochodzących z różnych źródeł).

Rozwijana jest kreatywność, pomysłowość, oryginalność wykonanego zadania oraz umiejętność pracy indywidualnej i w zespole. Dużą wagę przykłada się do samodzielnej pracy ucznia (ZADANIE 1, 3, 4), ale również będą wykonywane ćwiczenia w parach (ZADANIE 2). Program motywuje uczniów do systematycznej pracy według podanego harmonogramu. Ważna jest terminowość wykonywanej pracy. Młodzież zdobędzie nowe doświadczenia szkolne, ale również zawodowe. Spodziewam się,
że umiejętności i wiadomości zdobyte podczas uczestnictwa w programie, będzie można wykorzystać w następnych latach edukacji, ale również w późniejszym życiu zawodowym uczniów.

Rozwijane są kompetencje kluczowe:

- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;

- kompetencje informatyczne;

- umiejętność uczenia się;

- porozumiewanie się w języku ojczystym;

- inicjatywność i przedsiębiorczość.

Dodatkową wartością innowacji jest korelacja międzyprzedmiotowa. Zadanie 2 i 3 zostanie wykonane przez uczniów na lekcjach informatyki pod opieką p. Anny Paszko. Zadanie 4 zostanie sprawdzone pod względem językowym przez p. Nataszę Dmuchowską. Obie panie wchodzą w skład zespołu nauczycielskiego klasy 6a SP nr 2 w Mławie.

III. CELE INNOWACJI

1. Cel główny

Celem innowacji jest rozwijanie zainteresowania uczniów zagadnieniami matematycznymi, pogłębianie wiedzy z tego przedmiotu i kształcenie umiejętności stosowania matematyki, szczególnie w kontekście praktycznym. Program innowacyjny rozwija postawy twórcze
i kreatywności oraz samodzielności w wykonywaniu zadań (ograniczając kopiowanie
z Internetu).

2. Cele szczegółowe (podstawa programowa – SP_Etap 2_klasy IV-VI)

- (II.5) Uczeń stosuje wygodne dla siebie sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia oraz rozdzielność mnożenia względem dodawania.

- (II.11) Uczeń stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań.

- (V.2) Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych).

- (V.7) Uczeń oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań.

- (V.8) Uczeń wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii lub za pomocą kalkulatora.

- (XII.2) W przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym uczeń oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 20%, 10%.

- (XIII.1) Uczeń gromadzi i porządkuje dane.

- (XIII.2) Uczeń odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach (…).

- (XIV.1) Uczeń czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe.

- (XIV.2) Uczeń wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania.

- (XIV.4) Uczeń dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania.

- (XIV.5) Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.

- (XIV.7) Uczeń układa zadania i łamigłówki, rozwiązuje je; stawia nowe pytania związane z sytuacją w rozwiązanym zadaniu.

3. Cele szczegółowe (podstawa programowa – SP_Etap 2_klasy VII-VIII)

- (V.5) Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również w przypadkach wielokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości.

- (XIII.2) Uczeń tworzy diagramy słupkowe i kołowe oraz wykresy liniowe na podstawie zebranych przez siebie danych lub danych pochodzących z różnych źródeł.

IV. METODY I FORMY

Metoda projektu.

Forma pracy – indywidualna oraz w parach.

V. TEMATYKA

WRZESIEŃ (ZADANIE 1)  „Z gazety wycięte …”

Zadanie stworzone samodzielnie przez ucznia na podstawie przeczytanego tekstu
w gazecie, książce, w folderze reklamowym, itp. Praca wykonana w formacie A4 i techniką dowolną.

LISTOPAD (ZADANIE 2) „Moja szkoła, to kraina pozytywnych informacji.”

Zadanie stworzone w parach na podstawie przeprowadzonych wywiadów i ankiet wśród społeczności szkolnej. Uczniowie zbiorą dane na określony temat, a następnie dokonają przetworzenia w tabele, diagramy z użyciem programów komputerowych np. Excel i Word. Praca wykonana w formacie A4 i techniką komputerową.

STYCZEŃ (ZADANIE 3) „Odczytaj mnie!”

Rebus stworzony samodzielnie przez ucznia na podstawie wylosowanego hasła matematycznego. Praca wykonana w formacie A4 i techniką komputerową.

MARZEC (ZADANIE 4) „Napisz mnie!”

Opowiadanie bądź zagadka stworzone samodzielnie przez ucznia z elementami matematyki. Praca wykonana w formacie A4 i techniką komputerową.

VI. EWALUACJA I OCENIANIE

1. Ocenianie

Pracę (stworzoną samodzielnie przez ucznia, bądź w zespole) oceni nauczyciel oraz koledzy z klasy. Przez każdego ucznia dokonana będzie także samoocena.

2. Punktacja

1. Nauczyciel przydziela każdej pracy od 1 do 6 punktów, biorąc pod uwagę m. in. zgodność z tematem, poprawność matematyczną, oryginalność i pomysłowość wykonania, estetykę, terminowość oraz wykonanie według zaleconych warunków (np. układ pracy na stronie).

2. Każdy uczeń klasy 6a będzie mógł przydzielić punkty sześciu pracom swoich kolegów, przyznając punkty od 1 do 6.

3. Po każdym zadaniu uczeń przydzieli sobie punkty (od 1 do 6), oceniając m. in. swoje zaangażowanie, włożony wysiłek w wykonanie zadania i poprawność matematyczną.

4. Uczniowie mogą również zdobyć punkty dodatkowe (od 1 do 6). Na lekcji dodatkowej rozwiązują zadania 1 i 3 (zestaw zawiera dwa zadania nr 1 i dwa zadania nr 3).

5. W maju 2020r. zostanie ogłoszona lista wyników i uczniowie zostaną ocenieni – dodatkowa ocena z matematyki.

3. Prezentacja prac

1. Prace zostaną zebrane w jedną całość. Uczniowie klasy 6a będą mieli bezpośredni wgląd do wszystkich wykonanych prac w terminie i miejscu określonym przez nauczyciela.

2. Zadanie 3, czyli rebusy zostaną zaprezentowane uczniom innej klasy. Wówczas zostanie przeprowadzony konkurs z nagrodami na największą liczbę poprawnie odgadniętych haseł. Zainteresowanie konkursem będzie elementem ewaluacji.

3. Wnioski i rekomendacje po zakończeniu innowacji zostaną zebrane na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz wywiadów wśród uczniów klasy 6a.

VII. PODSUMOWANIE

1. Przewidywane osiągnięcia/ spodziewane efekty

Uczniowie:

- powtórzą i utrwalą rachunki matematyczne i kolejność wykonywania działań;

- powtórzą i utrwalą podstawowe pojęcia i zwroty geometryczne;

- rozwiną umiejętność czytania ze zrozumieniem;

- utrwalą podstawowe wiadomości z statystyki (np. średnia arytmetyczna, diagram);

- rozwiną umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji;

- rozwiną swoją kreatywność i pomysłowość;

- nauczą się strategicznie i świadomie planować etapy rozwiązywania zadania tekstowego;

- rozwiną umiejętność korzystania z różnych programów komputerowych i zasobów Internetu oraz różnych źródeł informacji;

- zdobędą pewność w wykonywaniu zadań, popartą stosowną wiedzą i umiejętnościami matematycznymi;

- dokonają samooceny i oceny prac innych uczniów, a to rozwinie ich odpowiedzialność pracy;

- rozwiną umiejętność samokształcenia.

Nauczyciel:

- oceni poziom wiedzy i umiejętności uczniów w sytuacjach nietypowych;

- oceni umiejętność praktycznego stosowania wiedzy przez uczniów;

- określi poziom kreatywności uczniów oraz ich twórczego myślenia i działania;

- określi umiejętności uczniów pracy indywidualnej i w grupie;

- zindywidualizuje proces nauczania.

2. Lista załączników

Załącznik 1  Zadanie 1 „Z gazety wycięte …” – opis dla ucznia.

Załącznik 2 Zadanie 2 „Moja szkoła, to kraina pozytywnych informacji”–opis dla ucznia.

Załącznik 3 Zadanie 3 „Odczytaj mnie!” – opis dla ucznia.

Załącznik 4  Lista haseł do zadania 3 „Odczytaj mnie!”

Załącznik 5 Karta do rozwiązania zadania nr 3 dla uczniów innej klasy.

Załącznik 6 Zadanie 4 „Napisz mnie!” – opis dla ucznia.

Załącznik 7 Karta oceny pracy uczniów – dla nauczyciela.

Załącznik 8  Karta – ocenianie i samoocena ucznia.

Załącznik 9  Ankieta ewaluacyjna

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl