PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Lp.

Termin

Tematyka

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

19. września

2019r.  godz. 1700

- Wybór przedstawicieli Rady Rodziców

   w poszczególnych klasach.

- Omówienie zasad współpracy rodziców

  ze szkołą, wewnątrzszkolnych zasad

  oceniania, wymagań edukacyjnych,

  przypomnienie zasad bhp.

- Badania ankietowe rodziców celem

  modyfikacji programu wychowawczo -

  i profilaktycznego.

- Wybory Rady Rodziców.

dyrekcja, wychowawcy

zebranie ogólne i w klasach

 

2.

21. listopada 2019r. godz. 1700

- Omówienie wyników w nauce
   i zachowaniu uczniów, frekwencja,

   bieżące sprawy klas.

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

 

3.

27. lutego 2020 r.

godz. 1700

-  Omówienie klasyfikacji za I półrocze.

- Prezentacja dorobku artystycznego

   uczniów.

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

zebranie ogólne i w klasach

4.

22 kwietnia 2020r. godz.1700

- Omówienie wyników w nauce  i zachowaniu uczniów, frekwencja, bieżące sprawy klas,

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

 

5.

 4. czerwca 2020 r.

godz.1700

 

- Poinformowanie rodziców o

  przewidywanych rocznych ocenach z

  zajęć edukacyjnych i przewidywanej

  rocznej  ocenie klasyfikacyjnej

  zachowania.

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele