Witamy

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Mławie

nr 3/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE   W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 I.  Dyrektor szkoły powołuje zespół kryzysowy, w skład którego wchodzą:

 1) Wychowawca danej klasy.

2)  Psycholog.

3)  Pedagog.

4)   Koordynator do spraw bezpieczeństwa.

5) Dyrektor (wicedyrektor) szkoły.

II. Procedura postępowania w przypadku zachowań autodestrukcyjnych.

1. Każdy pracownik szkoły powinien poinformować osobę wchodzącą w skład zespołu kryzysowego (wychowawcę klasy, pedagoga, psychologa, koordynatora   ds. bezpieczeństwa lub dyrektora (wicedyrektora) szkoły natychmiast, jeśli zaobserwuje niepokojące zachowania, takie jak:

1) Wszelkie zachowania sugerujące myśli samobójcze u wychowanka (wypowiedzi, żarty, wytwory zawierające odniesienia do samobójstwa).

2) Wszelkie przypadki zranienia ciała (nacinania, przypalania, bicia, rozdrapywania, wyrywania włosów, skłonności do ulegania wypadkom).

3) Zachowania charakterystyczne dla zaburzeń odżywiania (prowokowanie wymiotów, używanie środków przeczyszczających, zauważalne spadki wagi ciała itp.).

4) Wszelkie zachowania ryzykowne, obejmujące ryzyko sytuacyjne np. wsiadanie do samochodu z nieznajomymi, ryzyko fizyczne (np. przechodzenie przez ulicę  w szczególnie ruchliwych miejscach).

5) Zaprzestanie zażywania leków przepisanych przez lekarza.

6) Inne sygnały stresu i kryzysu emocjonalnego jak niepohamowane wybuchy gniewu lub płaczu, reakcje emocjonalne nieadekwatne do rangi zdarzenia, częste bójki, skrajne wycofanie się z relacji itp.

2. Członek zespołu kryzysowego, który dowiaduje się o ww. zachowaniach, jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z uczniem, kierując się zasadą poufności. Po przeprowadzeniu i zakończeniu interwencji, powinien on także udzielić informacji zwrotnej pracownikowi, który zaobserwował niepokojące zachowania ucznia, aby upewnić go, że wychowanek otrzymał właściwą pomoc. Istotnym zadaniem osoby pierwszego kontaktu jest ocena zachowania ucznia i podjęcie w razie potrzeby dalszych działań:

1) Problem nieznaczący lub już rozwiązany. Wówczas nie podejmuje się żadnych dalszych kroków, z wyjątkiem zachęcenia ucznia do kontaktu z psychologiem w razie pojawienia się trudności.

2) Problem uznany za ważny i wymagający dalszej interwencji. W tej kategorii mieszczą się obserwacje samouszkodzeń umiarkowanych i zaburzeń odżywiania. Należy wówczas:

- poinformować telefonicznie rodzica dziecka o zaobserwowanym zachowaniu, najlepiej rozmowę tę przeprowadzić w obecności ucznia,

- zapewnić, że dziecko otrzymało odpowiednią pomoc i wsparcie oraz podkreślić, że ten telefon ma charakter informacyjny,

- zasygnalizować rodzicowi konieczność szukania dalszej pomocy i przedstawić możliwości w tym zakresie, takie jak: kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną czy poradnią zdrowia psychicznego (pedagog, psycholog koordynator ds. bezpieczeństwa i dyrektor szkoły, powinni dysponować numerami telefonów i podstawowymi informacjami na temat działania tych placówek), zgoda na wsparcie ucznia w ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgoda na kontaktowanie się pedagoga, psychologa lub dyrektora z przedstawicielami innych placówek w sprawie ucznia itp.,

- po tygodniu sprawdzić w telefonicznej rozmowie z rodzicem, czy podjął on jakieś z sugerowanych działań,

- jeśli rodzic nie podejmuje żadnych działań, mimo wyraźnego przedstawienia sytuacji i możliwych konsekwencji, należy postępować w sposób przewidziany dla sytuacji wskazującej na zaniedbanie dziecka przez rodzica.

3) Problem związany z bezpośrednim ryzykiem dla zdrowia lub życia, wymagający natychmiastowej interwencji. Obejmuje przede wszystkim szczegółowo zaplanowane lub już podjęte próby samobójcze (np. próby przedawkowania leków, wieszania się, skoku z wysokości itp.). W takich okolicznościach należy:

  - poinformować o sytuacji rodziców,

 - wezwać pogotowie ratunkowe (psychiatryczne) i/lub zawiadomić policję

III. Procedura postępowania w przypadku zachowania świadczącego o popełnieniu czynu karalnego.

1. W przypadku, gdy pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję, co do której istnieje podejrzenie, iż może być substancją niebezpieczną, w tym psychoaktywną powinien podjąć następujące czynności:

 - Pracownik, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem, powiadamia dyrektora szkoły lub innego członka zespołu kryzysowego  o znalezionej substancji.

- Próbuje, o ile to możliwe, ustalić do kogo należy znaleziona substancja.

- Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

- Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

2. W przypadku, gdy pracownik szkoły ma uzasadnione podejrzenie, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

- Pracownik powiadamia członka zespołu kryzysowego.

- Członek zespołu kryzysowego wraz z innym nauczycielem najlepiej wychowawcą, ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży) ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

- O swoich spostrzeżeniach lub podejrzeniach powiadamia dyrektora szkoły.

- O zaistniałym zdarzeniu wychowawca powiadamia rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia w szkole.

- Gdy uczeń nie chce przekazać substancji na prośbę nauczyciela ani pokazać zawartości teczki, dyrektor wzywa policję, która podejmuje właściwe czynności.

- Jeżeli uczeń dobrowolnie wyda nauczycielowi substancję, nauczyciel po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać  ją dyrektorowi, dyrektor - policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję, a całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę ze zdarzenia wraz z własnymi spostrzeżeniami.

 

Uwaga: zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karane jest:

- posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych,

- wprowadzanie do obrotu środków odurzających,

- udzielanie, ułatwianie, umożliwianie innej osobie ich użycia oraz nakłanianie  do użycia,

- wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

3. W przypadku, gdy pracownik szkoły jest świadkiem lub posiada informację na temat czynu karalnego np. kradzieży, uszkodzenia ciała w skutek rozboju, bójki, wymuszenia:

 - Niezwłocznie powiadamia członka zespołu kryzysowego o zaistniałej sytuacji.

- Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

- Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące  z przestępstwa (w celu przekazania ich policji).

 - Przekazuje sprawcę (o ile jest na terenie szkoły i jest znany) członkowi zespołu kryzysowego pod opiekę, który to powiadamia rodziców ucznia – sprawcy oraz dyrektora szkoły.

- Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

4. W przypadku, gdy pracownik szkoły ma uzasadnione podejrzenie, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem substancji psychoaktywnej lub alkoholu powinien podjąć następujące kroki:

 - Niezwłocznie powiadamia członka zespołu kryzysowego o zaistniałej sytuacji (wychowawca incydent opisuje w formie notatki).

- Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego – stwarza warunki, w jakich nie będzie zagrożone jego życie lub zdrowie.

- Wychowawca zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.

- W przypadku odmowy ze strony rodziców ucznia lub ich nieobecności – o pozostawieniu ucznia w szkole lub przewiezieniu go do placówki służby zdrowia bądź też przekazaniu go do dyspozycji policji – decyduje lekarz, wezwany przez dyrektora szkoły

5. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków odurzających, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące  o demoralizacji nauczyciel:

 - Niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy o zaistniałej sytuacji.

- Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz w ich obecności – z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie obliguje do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. O wyniku tych działań powiadamia dyrektora szkoły,

- Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia, dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.

Dyrektor powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzystane zostaną wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie z pedagogiem, psychologiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

 IV. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą przestępstwa.

1. Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do:

 - Udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnienia jej przez wezwanie pielęgniarki szkolnej.

- Powiadomienia członka zespołu kryzysowego oraz dyrektora szkoły.

- Powiadomienia rodziców ucznia.

 V. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego.

1. W przypadku wtargnięcia terrorystów do szkoły należy:

 - Uruchomić sygnał alarmowy w sytuacji wtargnięcia na teren szkoły – pięć krótkich dzwonków.

- Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren placówki, podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników placówki, wówczas gdy: takie zagrożenie zauważy, będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę wystąpić lub taką informację o zagrożeniu otrzymał.

- Jeśli to możliwe, uciekaj z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia. Zostaw wszystkie swoje rzeczy, w miejscu, gdzie się znajdują. Ewakuuj się blisko ściany, nie wychodź na otwartą przestrzeń. Po drogach ewakuacyjnych
poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu.

- Wyłącz zawór gazu.

 2. Podczas ewakuacji:

- Zachowaj ciszę, spokój, rozwagę.

- Udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na twoje bezpieczeństwo.

 - Ostrzegaj o niebezpieczeństwie.

- W przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci i młodzież do innego, wcześniej ustalonego obiektu.

 3. Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:

- Zamknij drzwi.

- Zastaw drzwi ciężkim sprzętem, meblem, ławkami.

- Wyłącz wszystkie światła.

- Wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne. Jeśli możesz, powiadom służby, informuj na bieżąco o sytuacji, nie wyłączaj telefonu, ale wycisz go.

- Połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien.

 - Zachowaj ciszę. Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się, ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu bezpiecznym, a Twoje życie lub zdrowie są zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem – WALCZ, a jeżeli nie jesteś wstanie podjąć walki – BŁAGAJ O LITOŚĆ.

- Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.

 - Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększaszansę ich przetrwania).

 - Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem

- Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.

 - Staraj się uspokoić dzieci i młodzież – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi

- Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:

- nie pozwól dzieciom i młodzieży wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna,

-nakaż uczniom położyć się na podłodze.

- W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej.

4. Po zakończeniu akcji należy:

 - Sprawdzić listę obecności uczniów w celu upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek - o braku któregokolwiek ucznia poinformować Policję.

 - Nie pozwolić żadnemu uczniowi samodzielnie wrócić do domu.

- Prowadzić ewidencję uczniów odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

 W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, pakunków niewiadomego pochodzenia należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do znalezionych przedmiotów i zawiadomić dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl